Оновлено
2018-05-15
18:27

 

Виділення університетського підрозділу з історії стародавнього світу та середніх віків, як навчальної кафедри відбулось лише у 40- х рр. ХХ ст. – Завідувачами цієї кафедри були: К.К.Камінський (1940-1941), В.К.Літвінов (1944-1946), О.Д. Дмитрієв (1946-1951), Є.В. Черезов (1951-1955, 1976-1981) В.О. Балух (1990-2000), І.П.Возний (2000-2002) , Г.К. Кожолянко (1981-1990, 2002-2005), С.В.Пивоваров (2006 - 2003),  М. К. Чучко (з 1 лютого 2013 р.) діяла як кафедра історії стародавнього світу і середніх віків (вересень 1940 – червень 1941), загальної історії (з липня 1944 р.), кафедра стародавньої історії (з серпня 1947 р.), у 1955 р. об’єднана з кафедрою історії середніх віків та нової історії, отримавши назву кафедри всесвітньої історії. У 1976 р. вона відновила свою діяльність під назвою кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. З 1998 р. було змінено назву: "Кафедра етнології, античної та середньовічної історії".

Кафедра має археологічну лабораторію (завідувач проф. С.В. Пивоваров), етнографічний музей (завідувач к. і. н. І.Г.Сандуляк), здійснює керівництво і забезпечує науковими кадрами Буковинський центр археологічних досліджень, який функціонує при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Кафедра співпрацює з Буковинським етнографічним товариством (голова – проф. Г.К.Кожолянко), спільно проводить наукові конференції, публікує регулярний науково-практичний збірник “Буковинський науково-історичний вісник”, організовує щорічні етнографічні експедиції по Буковині і сусідніх теренах.

30 листопада 2015 року рішенням Вченої ради університету кафедру перейменовано на кафедру історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства. Наказ № 169 від 3 грудня 2015 року.

 


2017-05-10 17:58:01
Програма державного іспиту, 4 курс 

ПИТАННЯ З ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНІХ ВІКІВ

 (4 КУРС)

1. Охарактеризуйте соціально-економічні відносини та організацію влади і управління у ранньопервісній общині мисливців, збирачів та рибалок.

Визначте час існування ранньопервісної общини у відповідності з археологічною періодизацією. Покажіть подальшу адаптацію людини до природного середовища і вдосконалення знарядь праці. Охарактеризуйте основні типи жител, організацію поселень, побут та господарську діяльність. Розкрийте кризу мисливсько-збиральницького господарства. Розкажіть про просту кооперацію праці та її статево-віковий розподіл як основу життєдіяльності ранньопервісної общини. Опишіть обряд ініціації. Зазначте форми рівнозабезпечуючого розподілу та основні види власності у цей період. Покажіть процес зміцнення екзогамії та виникнення родоплемінної організації, і, як наслідок, формування однородових та багатородових общин з вертикальною та горизонтальною системами споріднення. Охарактеризуйте структуру, організацію влади й управління у ранньопервісній общині відповідно до засад егалітарного (соціально не диференційованого) суспільства.

2. Охарактеризуйте соціально-економічні відносини та організацію влади і управління у пізньопервісній общині землеробів і скотарів.

Визначте час існування пізньопервісної общини. Розкрийте основні етапи виникнення землеробства і скотарства. Визначте причини і передумови «неолітичної революції». Зазначте основні осередки первинного становлення відтворюючої економіки. Покажіть зміни у виробничій кооперації і статевому розподілі праці, що привели до появи статевої спеціалізації праці. Розкрийте основні риси племінної організації землеробів і скотарів. Проаналізуйте зміни у розподілі продуктів виробництва і формування нових видів власності. Охарактеризуйте основні форми престижної економіки. Надлишковий та додатковий продукт. Ранні форми обміну. Формування ранжованого суспільства.

3. Проаналізуйте соціально-економічні відносини та організацію влади і управління у період розкладу первісного ладу.

Покажіть подальший розвиток відтворюючого господарства, проаналізуйте основні етапи становлення ремесла. Розкрийте місце обміну у становленні політичної влади, процес виникнення додаткового продукту і приватної власності. Наведіть основні теорії політогенезу. Розкрийте причини перевороту у становищі статей і виникнення патріархату. Охарактеризуйте зміни у родовій, общинній та племінній організаціях. Первісна сусідська община. Початок формування стратифікованого суспільства.

4. Подайте порівняльну характеристику основних тенденцій розвитку духовної культури протягом кам’яного віку.

Назвіть основні жанри і форми палеолітичного мистецтва. Охарактеризуйте франко-кантабрійську, середземноморську та східну мистецькі провінції. Наведіть чотири хронологічні стилі у розвитку палеолітичного мистецтва. Покажіть поступовий перехід (починаючи з мезоліту) від реалістичної до умовної манери зображення. Опишіть видатні палеолітичні мистецькі пам’ятки на території України. Охарактеризуйте ранні форми релігії (анімізм, тотемізм, магію, фетишизм). різноманітні скотарські, землеробські та родові й племінні культи за часів пізньородової общини. Проаналізуйте розвиток раціональних знань (мінералогічні, математичні, астрономічні, географічні, медичні знання, селекція рослин і тварин, вимір часу).

5. Наведіть загальноісторичну та спеціальні періодизації історії первісності (археологічну, геологічну та палеоантропологічну).

Розкрийте суть поняття «спеціальні періодизації» та поясніть критерії їх виділення (що лежить в їх основі). Покажіть роль спеціальних періодизацій у відносній хронології історії первісності. Опишіть розвиток уявлень про тристадійну періодизацію історичного процесу, починаючи з античних часів. Охарактеризуйте періодизації А. Фергюссона, Л. Моргана, К. Маркса і Ф. Енгельса, К. Поланьї. Сучасні періодизації історії первісності.

6. Подайте класифікацію народів світу.

Найпростішою класифікацією етносів є їх групування за великими географічними регіонами, що об’єднують певне число країн однієї географічної області. Розкриваючи питання, розкажіть чому географічна класифікація має допоміжний характер, визначивши її основні недоліки. Далі варто назвати категорії етнолінгвістичної класифікації. Розкрийте особливості антропологічної класифікації, класифікації за релігійною належністю. Назвіть основні принципи господарсько-культурної класифікації та історико-етнографічної (історико-культурної)класифікації.

7. Охарактеризуйте джерела науки етнології

Предмет і завдання етнології зумовили специфічний характер джерел дослідження. Охарактеризуйте комплексний підхід до предмета дослідження, використання джерел і даних, одержаних суміжними дисциплінами. Зверніть увагу на те, що найважливішими з усіх джерел є матеріали польових етнографічних спостережень, які дослідники збирають, безпосередньо спостерігаючи за процесами, що відбуваються або недавно відбувалися в певного етносу, а також музейні збірки, писемні документи і зображувальні матеріали. Розкрийте значення археологічних, фольклористичних та статистичних джерел.

8. Дайте характеристику корінному населенню Америки

У загальних рисах опишіть природно-кліматичні умови та давнє населення Південної Америки. На прикладі цивілізацій інків, ацтеків, майя та ін. висвітліть економічний, соціально-політичний та культурний розвиток місцевого населення. Подайте основні хронологічні віхи в його історії.

9.Висвітліть процес заселення Австралійського континенту первісним населення.

Потрібно зазначити, що до Австралії перші люди потрапили із Південно-Східної Азії близько 40 тис. р. тому,охарактеризуйте цей процес. Далі розселення по островах Океанії тривало до початку нашої ери, визначить характерні особливості цього розселення.

10. Розгляньте становлення етнології як науки.

Для об’єктивного розуміння процесу становлення етнології як науки у 60-70-ті рр. ХІХ ст. необхідно виявити вплив просвітництва та природничих наук на розвиток етнологічних знань.

Перша половина ХІХ ст. характеризувалася подальшим розширенням етнографічних знань. З’ясуйте причини наукового інтересу до історії і культури етносів у цей час. Наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. у європейській філософії, літературі та мистецтві панував романтизм. Необхідно з’ясувати, яким чином романтизм вплинув на формування „міфологічної школи”. Далі проаналізуйте міфологічний напрям в етнології (праці братів Я. і В. Грімм, А де Губернатіса, Ф. Мюллера, Ф. Буслаєва, І. Худякова, О. Афанасьєва, І. Срезневського, О. Потебні, М. Костомарова, М. Максимовича).

Далі слід зупинитися на становленні етнології як науки у 60-70-ті рр. ХІХ ст. Це пов’язано із розвитком природознавства та гуманітарних наук у країнах Європи й Америки. Аналізуючи розвиток етнологічної науки в цей час, слід зазначити, що на середину ХІХ ст. запас етнографічних матеріалів досяг величезних обсягів, і подальший розвиток народознавства вимагав їх систематизації й узагальнення, розробки наукових концепцій їхньої інтерпретації. З’ясувати, які обставини спричинили формування етнології як самостійної науки, що стало причиною виникнення в цей час різних теорій і концепцій, формування наукових напрямів і шкіл, що поступово трансформувалися в окрему науку про етноси.

11. Охарактеризуйте процедуру та методи археологічних досліджень.

Потрібно розкрити суть поняття „археологічна періодизація” та пояснити критерії її виділення (що лежить в її основі). Висвітлити основні методичні засади археологічних досліджень: особливості розвідки та розкопок, стратиграфія пам’ятки, типологія знахідок, природничі методи датування старожитностей (радіовуглецевий, дендрохронологічний, археомагнітний) тощо.

12. Подайте характеристику пам’яток трипільської культури.

Визначить суть та подайте хронологію енеоліту. З’ясуйте особливості розвитку економіки  носіїв трипільської археологічної культури, її походження, світоглядні уявлення, а також керамічний комплекс, кремінну індустрію, вироби з металу. Зверніть увагу на особливості облаштування поселень, характер житлобудування. Проаналізуйте феномен поселень-гігантів. Вкажіть на остаточне переважання в господарстві населення відтворюючих форм.

13. Проаналізуйте археологічні старожитності України слов’яно-руського періоду.

Опишіть основні типи пам’яток і матеріальну культуру носіїв археологічних культур східних слов’ян – празьку, пеньківську, волинцівську та роменську. Вкажіть спільні та відмінні риси, а також ареал їхнього поширення. Простежте спадковість зі старожитностями райковецької культури, співвідношення останньої з літописними племенами. На прикладі археологічних пам’яток Києва, Чернігова, Переяслава, Галича розкрийте характерні риси житлобудвання, оборонної та культової архітектури, поховального обряду, а також керамічного комплексу, знарядь праці та предметів озброєння, прикрас.

14. Висвітліть особливості становлення та розвитку Егейської цивілізаці.

Визначте основні принципи побудови періодизації для Криту та Балканської Греції ІІІ-ІІ тис. до н.е. Розкрийте питання становлення станового суспільства та утворення держави на о. Крит, формування «таласократії Міноса», особливості культури допалацового періоду, епохи старих і нових палаців. Розкрийте періоди розвитку ахейського суспільства на прикладі Мікен, Тіринфу й Орхомену. Подайте контекст міжнародних відносин у Східному Середземномор’ї наприкінці егейського періоду, зокрема проблематику Троянської війни.

15. Охарактеризуйте процес становлення полісів в Афiнах та Спартi.

Розкрийте процес виникнення державності, а також аграрний лад, становий поділ суспільства, побут та виховання в Спарті та Афінах в VI-V ст. до н.е.

16. Висвiтлiть етапи i напрямки давньогрецької колонізації.

Розкрийте економічне та соціально-політичне становище в Греції напередодні колонізації. Виходячи з нього, виокремить різного плану передумови колонізації. Вкажіть основні напрямки та хід переселення, а також його значення.

17. Проаналізуйте вплив походів Олександра Македонського на суспiльно-полiтичний, економічний та культурний розвиток Греції i народів Азії.

Розкрийте особливості розвитку суспільств Середземномор’я та Передньої Азії напередодні завоювань Олександра Македонського. Назвіть основні причини та рушійні сили Східного походу. Назвіть основні етапи та події цього походу і його влив на історичний розвиток Греції та народів Азії.

18. Висвітліть етапи історичного розвитку республіканського Риму.

Розкрийте історичні умови, в яких відбувалися політичні, соціально-економічні та культурні процеси в епоху ранньої республіки. Розглянути боротьбу патриціїв та плебеїв, закони ХІІ таблиць, патріархальний характер рабовласництва, комісії та магістратури, сенат, армію та її організацію тощо.

19. Проаналізуйте основні тенденції розвитку Римської держави в імператорський час.

Розкрийте історичні умови, в яких відбувалися зазначені події, поясніть суть агресивної політики римських рабовласників та зміст Югуртинської війни. Охарактеризуйте воєнну реформу Марія та її соціально-політичні наслідки. З’ясуйте значення переселення центральноєвропейських племен та повстань рабів. Висвітліть особливості економічного розвитку.

20. Розкрийте значення давньогрецької та римської культури для європейської цивiлiзацiї.

Простежте розвиток науки і техніки, а також філософії, літератури, мистецтва та релігійних уявлень в Стародавній Греції та Стародавньому Римі. На конкретних прикладах простежте глобальне значення грецької і римської культур для формування європейської цивілізації.

21. Охарактеризуйте становище слов’ян Східноєвропейської рівнини і процес формування Руської землі (VI – Х ст.). Висвітліть особливості великого переселення слов’ян на північ і схід. Опишіть розселення кривичів, ільменських словен, смоленсько-полоцьких кривичів, в’ятичів та радимичів, дайте характеристику їх побуту та культури. Розкажіть про племінний центр словен в Ладозі і прикликання варягів, боротьбу Новгорода і Києва. Розгляньте процес формування Давнньруської держави та політику її правителів в кінці ІХ – Х ст. З’ясуйте причини та опишіть процес хрещення Русі князем Володимиром, яке значення воно мало.

22. Охарактеризуйте Північні та Північно-східні руські землі і князівства на початку XII – у першій половині XIII ст.

Висвітліть процес розпаду Київської Русі. Охарактеризуйте Смоленське князівство, Муромо-Рязанську землю, Ростово-Суздальське (Володимиро-Суздальської) князівство, Великий Новгород. Коротко зупиніться на характеристиці відносин Русі і Заходу та Русі і Сходу в окреслений період.

23. Розгляньте особливості боротьби північно-східних та північних російських князівств і земель з монгольським завоюванням і хрестоносцями в XIII ст.

Опишіть нашестя Батия. Дайте характеристику як руські землі чинили опір монгольським завойовникам. Зупиніться на описі боротьби Північно- Західної Русі проти наступу шведських і німецьких рицарів (Невська битва та Льодове побоїще). Охарактеризуйте залежність Русі від Орди, які вона мала наслідки.

24. Охарактеризуйте Північні та Північно-східні руські землі і князівства в другій половині XIII – першій половині XV ст. та їх становище між Ордою і Литвою.

Опишіть боротьбу за політичне лідерство на Русі. З’ясуйте характер взаємин князівської влади і Орди. Охарактеризуйте політику московських князів. За яких обставин Москва стала центром об'єднання російських земель. З’ясуйте відносини князівської влади і Церкви. Коротко зупиніться на відносинах Русі і Литви. Охарактеризуйте становище Золотої Орди в середині XIII-XIV ст. Розкажіть про Куликовську битву та її значення. Дмитрій Донський. Коротко зупиніться на внутрішній і зовнішній політиці Московського князівства в першій половині XV століття.

25. Проаналізуйте процес завершення об’єднання російських земель навколо Москви у кінці XV – на початку XVI ст. та утворення централізованої Російської держави.З’ясуйте обставини припинення залежності Русі від Орди. Опишіть завершення процесу політичного об'єднання руських земель за Івана III. Охарактеризуйте зміни системи управління Московською державою (Боярська дума. Прикази). Окремо зупиніться на взаєминах Московської держави і Великого князівства Литовського в кінці XV – на початку XVI ст.

26. Охарактеризуйте Стародавній Єгипет за часів Нового царства.

Охарактеризуйте процес визволення Єгипту від гіксосів та перетворення його у «світову державу». Коротко зупиніться на особливостях внутрішньої та зовнішньої політики єгипетських фараонів 18 династії. Проаналізуйте релігійно-політичну реформу Ехнатона. Опишіть військову політику фараонів ХІХ династії.

27. Охарактеризуйте Стародавню Месопотамію за ранньодинастичних часів (ІІІ тис. до н.е.).

Коротко охарактеризуйте процес появи шумерійської цивілізації (саме в цей час шумери приступили до будівництва місцевих іригаційних систем). Проаналізуйте процес урбанізації Півдня Месопотамії.Дайте характеристику системі політичного управління на початку Ранньодинастичної доби. Назвіть основні причини появи перших держав. Опишіть економічне життя та соціальну структуру Шумеру та Аккаду.

28.Розгляньте соціально-економічні відносини та політичний устрій імперії Мауріїв.

Варто згадати про Індійський похід Александра Македонського. Назвіть основні причини визвольних повстань та прихід до влади Чандрагупти. Коротко охарактеризуйте соціально-економічні відносини та політичний устрій у часи царювання Ашоки. Проаналізуйте Артхашастру. Опишіть які події відбулися після смерті Ашоки.

29. Проаналізуйте проблеми утворення і розпаду Ізраїльсько-Іудейського царства.

Створення першої загальноєврейської держави. Особливості правління Саула та Давида. Розвиток Ізраільсько-Іудейського царства за царювання Соломона. Перерахуйте основні причини швидкого розпаду Ізраільсько-Іудейського царства.

30. Проаналізуйте проблеми утворення і розвитку першої централізованої держави Стародавнього Китаю – імперії Цінь.

Що стало причиною необхідності утворення сильної централізованої системи державного управління? Проаналізуйте реформи, які запровадив Цінь Шихуан. Дайте оцінку цій історичній постаті. Назвіть причини народних повстань та наслідки подій 207 р. до н.е.

31. Розкажіть про причини виникнення християнства і перетворення його у світову релігію.

Ситуація в східних провінціях Римської імперії. Палестина і початок проповіді Ісуса Христа. Основи християнського віровчення. Діяльність апостолів. Виникнення перших християнських общин в Єрусалимі, Антіохії, Александрії, Нікеї та Римі. Формування ранніх еклесій. Епоха гонінь на християн (64-311). Християнські апологети ІІ-ІІІ ст. Філон Александрійський. Тертулліан. Ориген. Климент Римський. Татіан. Кіпріан Карфагенський. Константин Великий і Християнська Церква.

 32. Визначте шляхи виникнення та розвитку феодального ладу в Західній Європі.

Перехід від античності до середніх віків. Колонат. Складові феодальних відносин в пізньоримській імперії. Процес феодалізації у формі синтезу у вестготів, бургундів, франків, вандалів, лангобардів та остготів. Позасинтезний шлях розвитку феодалізму у англосаксів і скандинавів. Юридична і політична характеристика західноєвропейського феодалізму. Община та її еволюція.

33. Охарактеризуйте станову монархію в країнах Західної Європи.

Причини та витоки формування станової монархії. ЇЇ складові та організаційні засади. Виникнення і роль Генеральних Штатів у Франції. Утворення і становлення парламенту в Англії. Передумови утворення станової монархії в ряді західноєвропейських держав. Специфіка станової монархії у Франції, та її відмінності у порівнянні зі становою монархією в Англії. Позитивні і негативні чинники станової монархії.

34. Розкажіть про головні особливості суспільних відносин та державного устрою Візантійської імперії.

Утворення Східної Римської імперії та її розвиток у IV-V ст. Зародження елементів феодалізму. Феодосій Великий та його спадкоємці. Візантія за Юстиніана. Дигести Юстиніана. Епоха іконоборства. Зовнішня і внутрішня політика Візантії в VII-VIII ст. Ґенеза феодалізму у Візантії в VII ст. Аграрний лад за даними Землеробського закону. Візантійська книга епарха. Візантійська община (мітрокомія) VII-VIII ст. Занепад старих античних міст. Фемний лад і поселення стратиотів. Велике світське землеволодіння. Церковне і монастирське землеволодіння. Масові народні рухи. Єресь павлікіан. Повстання Фоми Слов’янина. Завершення процесу формування феодальних відносин у візантійському селі. Основні категорії селянства. Аграрне законодавство Македонської династії. Феодальне “переродження” візантійських міст. Зміни в державному управлінні. Константинопольський патріархат. Зовнішня і внутрішня політика Візантії в ІХ-ХІ ст. народні рухи в містах. Посилення політичного впливу великих феодалів. Боротьба за владу при імператорському дворі. Ослаблення центральної влади на кінець ХІ ст.Характерні риси візантійського феодалізму ХІІ-ХVІст.

35. Розкажіть про вплив середньовічного міста на еволюцію феодальних відносин та господарський розвиток в Західній Європі.

Теорії походження середньовічних міст. Відокремлення ремесла від сільського господарства. Середньовічні міста як центри ремесла і торгівлі. Західноєвропейські міста, їх населення і зовнішній вигляд. Боротьба міст з сеньйорами і її соціальні основи і результати. Специфіка міського ремесла, його характер і організація. Цехи. Значення і роль цехів в житті міста. Боротьба ремісників з міським патриціатом. Розшарування в середині цехів. “Замикання” цехів і початок їх розкладу. Розподіл праці і витоки мануфактури. Розвиток торгівлі і кредитної справи в Західній Європі. Товарно-грошові відносини. Комуни і комунальний рух в середньовічних містах Західної Європи.

36. Охарактеризуйте причини, цілі, особливості та значення масових антифеодальних рухів у Західній Європі доби Середньовіччя.

Ранні єресі західного середньовіччя. Розкол Симпліциссіма та Новаціана. Аріанство на Заході. Маніхейство. Несторіанство. Монофізити і монофіліти. Богуміли. Павлікіани. Народноєретичні рухи ХІ-ХІІ ст. Катари. Вальденси. Патари. Іоахіміти. Амальрикани. Дольчіно і дольчініанці. Рух Арнольда Брешианського. Савонарола. Боротьба католицької Церкви з єретичними рухами. Пізні єресі в католицькій Церкві: лоларди, вікліфіани, флагеланти, пенитенти та гусити. Значення єретичних рухів для європейського середньовіччя.

37. Розкрийте причини і наслідки хрестових походів.

Передумови хрестових походів. Позиція католицької Церкви. Клермонський собор. Початок хрестоносного руху. Похід бідноти і перший хрестовий похід феодалів. Держави хрестоносців на Сході. “Єрусалимські асизи”. Духовно-рицарські ордени. Другий хрестовий похід. Держава Саладина. Ричард Лев’яче Серце і Третій хрестовий похід. Четвертий хрестовий похід і Венеція. Заснування Латинської імперії та її устрій. Останні хрестові походи. Занепад хрестоносного руху і його причини. Кінець влади хрестоносців на Сході. Наслідки хрестових походів.

38. Охарактеризуйте найважливіші досягнення середньовічної культури в країнах Західної Європи.

Загальний занепад культури в Західній Європі після варварських вторгнень. Особливості культури варварських народів. Феодально-церковна культура в період Раннього Середньовіччя. Західноєвропейська освіта і просвіта в V-ХІ ст. Народна культура Раннього Середньовіччя. Каролінзьке відродження: його витоки та наслідки. Виникнення міської культури в ХІ-ХІІ ст. Поява елементів світської культури: музика, література, народний фольклор. Поява і розвиток перших європейських університетів та академій. Міські нецерковні школи. Зародження середньовічної науки. Поезія труверів, вагантів, міннезінгерів, бардів і філідів. Традиції рицарського роману. Кретьєн де Труа і Томас Мелорі. Петро Абеляр і Бернар Клервоський. Рицарська культура. Схоластика. Боротьба “реалістів” і “номіналістів” в середньовічній філософії. Роджер Бекон. Вчення Фрми Аквінського. Західноєвропейський живопис ХІІІ-ХV ст. Зародження елементів гуманістичної культури в межах міської культури середньовіччя.

39. Розкрийте роль церкви та її еволюцію в західноєвропейських та центральноєвропейських країнах.

Соціальна роль християнської релігії і Церкви в феодальному суспільстві. Ідейні засади та морально-етичні пріоритети середньовічного християнства. Аврелій Августин, Єпископ Гіппонський. Економічна база католицької Церкви. Структурно-організаційне зміцнення Церкви. Виникнення папства. Виникнення і становлення католицьких чернечих орденів. Союз між Церквою і державою в Ранньому Середньовіччі. Велика Церковна Схизма. Розквіт папської теократії: від Григорія Великого до Інокентія ІІІ. Клюнійський рух і клюнійська “реформація”. Теократична політика Григорія VII. Боротьба пап з германськими імператорами. Жебруючи ордени ХІІІ-ХIV ст. Інквізиція. Занепад папства і впливу Римської курії в ХIV-ХV ст.: причини та наслідки. “Авіньонський полон” пап. Початок загальної кризи папства наприкінці ХV ст.

40. Визначте зміст і головні риси раннього Ренесансу та гуманізму в Італії ХIV-ХV ст.

Передумови зародження нової культури та ідеології в містах Італії. Сутність поняття “Відродження”. Витоки італійського гуманізму і його соціальні корні. Основні риси культури італійського Відродження. Ставлення гуманізму до Церкви. Література Відродження: Данте, Петрарка і Боккаччо. Мистецтво Раннього Відродження. Вивчення античної культури. Гуманізм та ідеї національного об’єднання Італії. Гуманістичне просвітництво та його головні центри.

 

 

 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterе”+h@qсchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.