Оновлено
2018-05-15
18:27

 

Виділення університетського підрозділу з історії стародавнього світу та середніх віків, як навчальної кафедри відбулось лише у 40- х рр. ХХ ст. – Завідувачами цієї кафедри були: К.К.Камінський (1940-1941), В.К.Літвінов (1944-1946), О.Д. Дмитрієв (1946-1951), Є.В. Черезов (1951-1955, 1976-1981) В.О. Балух (1990-2000), І.П.Возний (2000-2002) , Г.К. Кожолянко (1981-1990, 2002-2005), С.В.Пивоваров (2006 - 2003),  М. К. Чучко (з 1 лютого 2013 р.) діяла як кафедра історії стародавнього світу і середніх віків (вересень 1940 – червень 1941), загальної історії (з липня 1944 р.), кафедра стародавньої історії (з серпня 1947 р.), у 1955 р. об’єднана з кафедрою історії середніх віків та нової історії, отримавши назву кафедри всесвітньої історії. У 1976 р. вона відновила свою діяльність під назвою кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. З 1998 р. було змінено назву: "Кафедра етнології, античної та середньовічної історії".

Кафедра має археологічну лабораторію (завідувач проф. С.В. Пивоваров), етнографічний музей (завідувач к. і. н. І.Г.Сандуляк), здійснює керівництво і забезпечує науковими кадрами Буковинський центр археологічних досліджень, який функціонує при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Кафедра співпрацює з Буковинським етнографічним товариством (голова – проф. Г.К.Кожолянко), спільно проводить наукові конференції, публікує регулярний науково-практичний збірник “Буковинський науково-історичний вісник”, організовує щорічні етнографічні експедиції по Буковині і сусідніх теренах.

30 листопада 2015 року рішенням Вченої ради університету кафедру перейменовано на кафедру історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства. Наказ № 169 від 3 грудня 2015 року.

 


2017-05-10 18:00:51
Питання до державного іспиту, 5 курс (заочна форма навчання) 

ПИТАННЯ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ спеціальність «ІСТОРІЯ»

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (2017 р.)

 

 1. Охарактеризуйте соціально-економічні відносини та організацію влади і управління у ранньопервісній общині мисливців, збирачів та рибалок.
 2. Охарактеризуйте соціально-економічні відносини та організацію влади і управління у пізньопервісній общині землеробів і скотарів.
 3. Проаналізуйте соціально-економічні відносини та організацію влади і управління у період розкладу первісного ладу.
 4. Подайте порівняльну характеристику основних тенденцій розвитку духовної культури протягом кам’яного віку.
 5. Наведіть загальноісторичну та спеціальні періодизації історії первісності (археологічну, геологічну та палеоантропологічну) .
 6. З’ясуйте значення археологічних джерел для реконструкції минулого людства.
 7. Охарактеризуйте методи археологічних досліджень та принципи побудови археологічної періодизації.
 8. Подайте характеристику археологічних пам’яток доби палеоліту.
 9. Висвітліть особливості матеріальної культури мезолітичної епохи.
 10. Визначте значення бронзового віку в соціально-економічному розвитку давніх суспільств.
 11. Дайте загальну характеристику енеолітичного часу.
 12. Визначте значення бронзового віку в господарській діяльності і суспільно-політичному розвитку давніх суспільств.
 13. Проаналізуйте значення винайдення заліза для розвитку господарства у давніх суспільствах.
 14. Охарактеризуйте археологічні старожитності східних слов’ян і Давньої Русі.
 15. Опишіть соціальну структуру стародавньомесопотамського суспільства.
 16. Розкрийте роль міських осередків у складанні ранньокласового суспільства Стародавнього Сходу.
 17. Визначте ступінь розвитку економіки і суспільних відносин в Стародавньому Вавілоні за законами Хамурапі.
 18. Проаналізуйте основні досягнення в культурі у населення Стародавньої Месопотамії.
 19. Розкажіть про історичний розвиток Ассирії.
 20. Розкрийте особливості історичного розвитку Хетського царства.
 21. Охарактеризуйте особливості історичного розвитку держави Урарту.
 22. Висвітліть основні етапи історичного розвитку Стародавньої Індії.
 23. Охарактеризуйте соціально-економічний та культурний розвиток Єгипту в період Давнього Царства.
 24. Розкрийте особливості розвитку єгипетського суспільства в період Середнього Царства.
 25. Розкрийте особливості розвитку єгипетського суспільства в період Нового Царства.
 26. Охарактеризуйте виникнення і розвиток об’єднаної централізованої держави у Стародавньому Китаї.
 27. Охарактеризуйте культуру Стародавнього Китаю.
 28. Охарактеризуйте джерельну базу з історії Стародавньої Греції.
 29. Визначте основні етапи розвитку Егейської цивілізації.
 30. Охарактеризуйте суспільно-економічний розвиток Греції в ХІ-ІХ ст. до н.е. за поемами Гомера «Іліада» й «Одіссея».
 31. Розкрийте етапи становлення полісів в Афінах і Спарті.
 32. З’ясуйте причини, хід та наслідки Великої грецької колонізації.
 33. Визначте особливості економічного та культурного розвитку Стародавньої Греції у класичний період.
 34. Подайте порівняльну характеристику причин, ходу та наслідків греко-перських і Пелоппонеської воєн.
 35. Розкрийте причини та особливості кризи полісної системи у Стародавній Греції.
 36. Розкрийте причини возвеличення Македонії і встановлення македонської гегемонії в Греції.
 37. Проаналізуйте основні етапи Східного походу Олександра Македонського.
 38.  Охарактеризуйте державу Олександра Македонського та причини її розпаду.
 39. Опишіть особливості історичного розвитку елліністичних держав.
 40. Проаналізуйте досягнення елліністичної культури.
 41. Охарактеризуйте джерельну базу з історії Стародавнього Риму.
 42. Охарактеризуйте політичний, соціально-економічний і культурний розвиток Риму в епоху ранньої республіки.
 43. З’ясуйте причини і хід завоювання Римом Італії та значення римсько-італійського союзу для розвитку римської держави.
 44. Проаналізуйте етапи боротьби Риму із Карфагеном за переважання в Середземномор’ї та їх наслідки.
 45. Розкажіть про економіку і класову структуру Риму в добу пізньої республіки.
 46. З’ясуйте причини соціально-політичної боротьби в пізній римській республіці і охарактеризуйте громадянські війни І ст. до н.е.
 47. Розкрийте причини і передумови падіння республіканського ладу в Римі.
 48. Висвітліть особливості розвитку Римської імперії в І-ІІ ст. н.е.
 49. Охарактеризуйте римську культуру республіканського та імператорського часу.
 50. Розкрийте причини і наслідки кризи рабовласницького ладу в Римській державі у ІІІ ст. н.е.
 51. З’ясуйте причини кризи та падіння Західної Римської імперії.
 52. Висвітліть причини виникнення і перші етапи розвитку християнства.
 53. Охарактеризуйте становище слов’ян Східноєвропейської рівнини і формування Руської землі (VI – Х ст.)/
 54. Охарактеризуйте Північні та Північно-східні руські землі і князівства на початку XII – у першій половині XIII ст. 
 55. Розгляньте особливості боротьби північно-східних та північних російських князівств і земель з монгольським завоюванням і хрестоносцями в XIII ст.
 56. Охарактеризуйте Північні та Північно-східні руські землі і князівства в другій половині XIII – першій половині XV ст. та їх становище між Ордою і Литвою.
 57. Проаналізуйте процес завершення об’єднання російських земель навколо Москви у кінці XV – на початку XVI ст. та утворення централізованої Російської держави.
 58. Охарактеризуйте сутність феодалізму і проблему його походження в історичній науці.
 59.  Охарактеризуйте головні риси феодального ладу.
 60. Охарактеризуйте головні джерела з історії середньовічної Європи.
 61. Розкрийте питання про суспільний лад варварського населення Європи та причини й хід виникнення варварських королівств.  
 62. Розкажіть про розвиток феодальних відносин у Франкській державі і утворення французького королівства. 
 63. Дайте загальну характеристику й виділіть тенденції історичного розвитку в Західній та Центральній Європі в ІХ-ХІ ст.
 64. Висвітліть середньовічну історію Англії, причини та наслідки норманського завоювання.
 65. Обґрунтуйте шляхи розвитку феодальних відносин у Візантії в IV-ХІ ст.
 66. Розкажіть про хід і особливості історичного розвитку середньовічних міст.
 67. Проаналізуйте причини, хід і наслідки хрестових походів.
 68. Висвітліть історію середньовічної Франції у ХІ-ХV ст.
 69. Проаналізуйте історію Англії в ХІ - ХV ст.
 70. Охарактеризуйте розвиток Німеччини в ХІ-ХV ст.
 71. Визначте основні етапи суспільно-політичного та економічного розвитку Візантійської імперії у  ХІ-ХV ст.
 72. Охарактеризуйте особливості історичного розвитку Італії в ХІ-ХV ст.
 73. Висвітліть основні етапи середньовічної історії Іспанії та Португалії в ХІ-ХV ст.
 74. Висвітліть міжнародні відносини в Західній Європі у ХІ-ХV ст.
 75. Охарактеризуйте роль Християнської Церкви у феодальному суспільстві.
 76. Розкрийте основні етапи єретичних рухів європейського середньовіччя.
 77. Розкажіть про середньовічну культуру Західної Європи та Візантії.
 78. Дайте характеристику Ранньому Відродженню і гуманізму в Італії.
 79. Визначте роль західнослов’янських держав в історії Західної Європи.
 80. Розкрийте причини виникнення християнства і перетворення його у світову релігію.
 81. Визначте шляхи виникнення та розвитку феодального ладу в Західній Європі.
 82. Дайте розгорнуту характеристику станової монархії в західноєвропейських країнах.
 83. Охарактеризуйте головні особливості суспільних відносин та державного устрою Візантійської імперії.
 84. Розкрийте суть впливів середньовічного міста на еволюцію феодальних відносин та господарський розвиток в Західній Європі.
 85. Висвітліть причини, цілі, особливості та значення масових антифеодальних рухів у середньовічній Західній Європі.
 86. Розкажіть про найважливіші досягнення середньовічної культури в західноєвропейських країнах.
 87. Розкрийте роль Церкви та її еволюцію в країнах Західної та Центральної Європи.
 88. Розкрийте суть та характерні риси раннього Відродження та гуманізму в Італії ХIV-ХV ст.
 89. Виділіть і охарактеризуйте головні складові візантійської цивілізації.
 90. Розгляньте роль Візантійської імперії в контексті відносин між Сходом та Заходом.

 

 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterИXЛPH@љulchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.