Оновлено
2018-05-15
18:27

 

Виділення університетського підрозділу з історії стародавнього світу та середніх віків, як навчальної кафедри відбулось лише у 40- х рр. ХХ ст. – Завідувачами цієї кафедри були: К.К.Камінський (1940-1941), В.К.Літвінов (1944-1946), О.Д. Дмитрієв (1946-1951), Є.В. Черезов (1951-1955, 1976-1981) В.О. Балух (1990-2000), І.П.Возний (2000-2002) , Г.К. Кожолянко (1981-1990, 2002-2005), С.В.Пивоваров (2006 - 2003),  М. К. Чучко (з 1 лютого 2013 р.) діяла як кафедра історії стародавнього світу і середніх віків (вересень 1940 – червень 1941), загальної історії (з липня 1944 р.), кафедра стародавньої історії (з серпня 1947 р.), у 1955 р. об’єднана з кафедрою історії середніх віків та нової історії, отримавши назву кафедри всесвітньої історії. У 1976 р. вона відновила свою діяльність під назвою кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. З 1998 р. було змінено назву: "Кафедра етнології, античної та середньовічної історії".

Кафедра має археологічну лабораторію (завідувач проф. С.В. Пивоваров), етнографічний музей (завідувач к. і. н. І.Г.Сандуляк), здійснює керівництво і забезпечує науковими кадрами Буковинський центр археологічних досліджень, який функціонує при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Кафедра співпрацює з Буковинським етнографічним товариством (голова – проф. Г.К.Кожолянко), спільно проводить наукові конференції, публікує регулярний науково-практичний збірник “Буковинський науково-історичний вісник”, організовує щорічні етнографічні експедиції по Буковині і сусідніх теренах.

30 листопада 2015 року рішенням Вченої ради університету кафедру перейменовано на кафедру історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства. Наказ № 169 від 3 грудня 2015 року.

 


2017-05-10 18:03:35
Програма державного іспиту, 5 курс (заочна форма) 

Питання

з історії стародавнього світу та середніх віків

з спеціалізації «Історія стародавнього світу та середніх віків»

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня

«спеціаліст» заочної форми навчання

 

1. Охарактеризуйте соціально-економічні відносини та організацію влади і управління у ранньопервісній общині мисливців, збирачів та рибалок.

Визначте час існування ранньопервісної общини у відповідності з археологічною періодизацією. Покажіть подальшу адаптацію людини до природного середовища і вдосконалення знарядь праці. Охарактеризуйте основні типи жител, організацію поселень, побут та господарську діяльність. Розкрийте кризу мисливсько-збиральницького господарства. Розкажіть про просту кооперацію праці та її статево-віковий розподіл як основу життєдіяльності ранньопервісної общини. Опишіть обряд ініціації. Зазначте форми рівнозабезпечуючого розподілу та основні види власності у цей період. Покажіть процес зміцнення екзогамії та виникнення родоплемінної організації, і, як наслідок, формування однородових та багатородових общин з вертикальною та горизонтальною системами споріднення. Охарактеризуйте структуру, організацію влади й управління у ранньопервісній общині відповідно до засад егалітарного (соціально не диференційованого) суспільства.

2.Охарактеризуйте соціально-економічні відносини та організацію влади і управління у пізньопервісній общині землеробів і скотарів.

Визначте час існування пізньопервісної общини. Розкрийте основні етапи виникнення землеробства і скотарства. Визначте причини і передумови «неолітичної революції». Зазначте основні осередки первинного становлення відтворюючої економіки. Покажіть зміни у виробничій кооперації і статевому розподілі праці, що привели до появи статевої спеціалізації праці. Розкрийте основні риси племінної організації землеробів і скотарів. Проаналізуйте зміни у розподілі продуктів виробництва і формування нових видів власності. Охарактеризуйте основні форми престижної економіки. Надлишковий та додатковий продукт. Ранні форми обміну. Формування ранжованого суспільства.

3. Проаналізуйте соціально-економічні відносини та організацію влади і управління у період розкладу первісного ладу.

Покажіть подальший розвиток відтворюючого господарства, проаналізуйте основні етапи становлення ремесла. Розкрийте місце обміну у становленні політичної влади, процес виникнення додаткового продукту і приватної власності. Наведіть основні теорії політогенезу. Розкрийте причини перевороту у становищі статей і виникнення патріархату. Охарактеризуйте зміни у родовій, общинній та племінній організаціях. Первісна сусідська община. Початок формування стратифікованого суспільства.

4.Подайте порівняльну характеристику основних тенденцій розвитку духовної культури протягом кам’яного віку.

Назвіть основні жанри і форми палеолітичного мистецтва. Охарактеризуйте франко-кантабрійську, середземноморську та східну мистецькі провінції. Наведіть чотири хронологічні стилі у розвитку палеолітичного мистецтва. Покажіть поступовий перехід (починаючи з мезоліту) від реалістичної до умовної манери зображення. Опишіть видатні палеолітичні мистецькі пам’ятки на території України. Охарактеризуйте ранні форми релігії (анімізм, тотемізм, магію, фетишизм). різноманітні скотарські, землеробські та родові й племінні культи за часів пізньородової общини. Проаналізуйте розвиток раціональних знань (мінералогічні, математичні, астрономічні, географічні, медичні знання, селекція рослин і тварин, вимір часу).

5.Наведіть загальноісторичну та спеціальні періодизації історії первісності (археологічну, геологічну та палеоантропологічну).

Розкрийте суть поняття «спеціальні періодизації» та поясніть критерії їх виділення (що лежить в їх основі). Покажіть роль спеціальних періодизацій у відносній хронології історії первісності. Опишіть розвиток уявлень про тристадійну періодизацію історичного процесу, починаючи з античних часів. Охарактеризуйте періодизації А. Фергюссона, Л. Моргана, К. Маркса і Ф. Енгельса, К. Поланьї. Сучасні періодизації історії первісності.

6. З’ясуйте значення археологічних джерел для реконструкції минулого людства.

Необхідно вказати та коротко описати основні види археологічних пам’яток, вказати на специфіку та методику різнопланових реконструкцій на їхній основі. Наголосити на домінуючому, а часто і виключному значенні археологічних матеріалів для висвітлення давньої історії.

7. Охарактеризуйте методи археологічних досліджень та принципи побудови археологічної періодизації.

Потрібно розкрити суть поняття „археологічна періодизація” та пояснити критерії її виділення (що лежить в її основі). Висвітлити основні методичні засади археологічних досліджень: особливості розвідки та розкопок, стратиграфія пам’ятки, типологія знахідок, природничі методи датування старожитностей тощо.

8. Подайте характеристику археологічних пам’яток доби палеоліту..

Розкрити особливості матеріальної та духовної культури первісних суспільств у період палеоліту. Коротко описати археологічні джерела, які проливають світло на господарство, соціальний устрій та вірування первісних людей. Висвітлити в загальному хронологію та періодизацію палеоліту, а також фізичний тип людини на протязі нього.

9.      Висвітліть особливості матеріальної культури мезолітичної епохи..

Подайте хронологію та періодизацію епохи мезоліту, особливості придно-кліматичних умов та їхній вплив на господарство населення. Вкажіть на досягнення в матеріальній культурі, які широко використовувалися в подальші історичні епохи – в першу чергу винайдення лука та поширення мікролітичної техніки обробки кременю. Дайте визначення терміну „мікроліт”.

10.              Визначте значення бронзового віку в соціально-економічному розвитку давніх суспільств.

Охарактеризуйте сутність та подайте хронологію бронзового віку. З’ясуйте значення появи першого штучного сплаву як в економічному, так і суспільно-політичному житті населення. Наголосіть, що саме в епоху бронзи починають з’являтися перші державні утворення, а також виникає та набуває поширення орне землеробство.

11. Дайте загальну характеристику енеолітичного часу.

Визначіть суть та подайте хроногію енеоліту. На прикладі трипільської археологічної культури з’ясуйте особливості розвитку економіки її носіїв, походження, світоглядні уявлення. Вкажіть на остаточне переважання в господарстві населення відтворюючих форм.

12. Визначте значення бронзового віку в господарській діяльності і суспільно-політичному розвитку давніх суспільств.

Охарактеризуйте сутність та подайте хронологію бронзового віку. З’ясуйте значення появи першого штучного сплаву як в економічному, так і суспільно-політичному житті населення. Наголосіть, що саме в епоху бронзи починають з’являтися перші державні утворення, а також виникає та набуває поширення орне землеробство.

13. Проаналізуйте значення винайдення заліза для розвитку господарства у давніх суспільствах.

З’ясуйте, коли та де вперше з’являються залізні вироби та коли вони починають переважати й витісняти бронзові і кам’яні. Поясніть переваги залізних знарядь над останніми. В чому полягають особливості та специфіка отримання заліза.

14. Охарактеризуйте археологічні старожитності східних слов’ян і Давньої Русі.

Опишіть основні типи пам’яток і матеріальну культуру носіїв археологічних культур східних слов’ян – празько-корчацької, волинцівської та роменської. Вкажіть спільні та відмінні риси, а також ареал їхнього поширення. Прослідкуйте спадковість зі старожитностями культури типу Луки-Райковецької.

15. Опишіть соціальну структуру стародавньомесопотамського суспільства.

Розкрийте історичні умови, в яких відбувалися соціальні процеси стародавньомесопотамського суспільства, виокреміть станово-класові групи населення в Межиріччі.

16. Розкрийте роль міських осередків у складанні ранньокласового суспільства Стародавнього Сходу.

Розкрийте історичні умови, в яких відбувалися процеси урбанізації та формування перших міст. З’ясуйте соціальну структуру та суспільні відносини їх жителів, станово-корпоративний устрій. Розкрийте вплив міста на формування суспільної ієрархії та класової структури.

17. Визначте ступінь розвитку економіки і суспільних відносин в Стародавньому Вавілоні за законами Хамурапі.

Розгляньте особливості законів Хамурапі як високоінформативного джерела з історії Стародавнього Вавілону. На його основі розкрийте господарство та соціальний устрій суспільства. окремо зупиніться на видах землеволодіння, формах оренди, сімейному та кримінальному праві, пережитках родового ладу тощо.

18. Проаналізуйте основні досягнення в культурі у населення Стародавньої Месопотамії.

Висвітліть основні досягнення в галузі матеріальної культури, виникнення і розвиток техніки. Опишіть особливості появи та розвитку писемності, художньої і релігійної літератури, календар, мистецтво та релігію.

19. Розкажіть про історичний розвиток Ассирії.

Проаналізуйте природні умови та населення Північної Месопотамії в І тис. до н.е. Вкажіть причини розквіту Ассирії, викладіть соціально-економічні відносини, особливості землеробства, інституту рабства, законодавство і сімейне право. Зясуйте політичний лад Стародавньої Ассирії, її війни з сусідніми народами та роль воєнних реформ.

20. Розкрийте особливості історичного розвитку Хетського царства.

Опишіть природні умови Малої Азії та її стародавнє населення. Розкрийте суть хетських племінних союзів та утворення централізованої держави. Висвітліть особливості господарського та суспільного ладу хетських народів, їхні відносини з сусідами. Зясуйте причини швидкого розпаду Хетської держави.

21. Охарактеризуйте особливості історичного розвитку держави Урарту.

Опишіть природні умови та населення країни Урарту. Висвітліть економіку (скотарство, зрошувальне землеробство, ремесла) та суспільний устрій населення, розвиток металургії, виникнення торгівлі та появу міст. Зверніть увагу на звязки з сусідніми державами.

22. Висвітліть основні етапи історичного розвитку стародавньої Індії.

Охарактеризуйте країну та її давнє населення. На основі археологічних матеріалів, епічних творів, збірників законів, звичаєвого та жрецького права, ритуальних настанов та повідомлень греко-римських авторів висвітліть головні особивостіосновних етапів історичного розвитку Стародавньої Індії: Хараппська культура, арійське завоювання, формування станового суспільства та утворення держави, династія Маурья, поширення буддизму, самобутня культура та релігійно-філософські течії.

23. Охарактеризуйте соціально-економічний та культурний розвиток Єгипту в період Давнього Царства.

Коротко зупиніться на природних умовах та стародавньому насленні країни. Прослідкуйте хід розпаду родового ладу та виникнення днржави. Висвітліть рівень розвитку сільського господарства, ремесла, появу ірригаційної системи, торгівлю тощо. З’ясуйте соціальний устрій в період Давнього Царства. Розкажіть про форми рабства, державну владу, чиновників, будівництво пірамід та формування деспотії. Які були причини краху Давнього Царства ?

24. Розкрийте особливості розвитку єгипетського суспільства в період Середнього Царства.

В чому полягала суть перехідного періоду від Давнього до Середнього Царства. Висвітліть процес росту і значення землевласників. Розкажіть про піднесення Гераклеополя та Фів та чергове обєднання Єгипту. Зупиніться на господарстві та соціальному ладі, прослідкуйте причини завоювання країни гіксосами.

25. Розкрийте особливості розвитку єгипетського суспільства в період Нового Царства.

Охарактеризуйте процес визволення Єгипту від гіксосів та перетворення його у «світову державу». Коротко зупиніться на особливостях внутрішньої та зовнішньої політики єгипетських фараонів 18 династії. Проаналізуйте релігійно-політичну реформу Ехнатона. Опишіть військову політику фараонів ХІХ династії.

26. Охарактеризуйте виникнення і розвиток об’єднаної централізованої держави у Стародавньому Китаї.

Коротко опишіть природні умови Китаю. Висвітліть значення штучного зрошення в економіці країни та виникненні центраізованої держави зокрема. Розгляньте характерні особливості суспільно-політичного рзвитку розвитку в епоху Шан-Інь, Цінь, Хань.

27. Охарактеризуйте культуру Стародавнього Китаю.

З’ясуйте особливості культури Стародавнього Китаю на прикладі мови та писемності, релігійних вірувань, філософських течій, а також нуаки, літератури та мистецтва. Який її внесок у світову скарбницю?

28. Розкрийте джерельну базу до історії Греції.

Розкажіть про різнопланові джерела з історії Греції, вкажіть на їхні особливості та ступінь інформативності. Опишіть та з’ясуйте значення археологічних матеріалів, пам’яток художньої літератури. Розкрийте виникнення і розвиток грецької історіографії та її головних представників: логографів, Геродота, Фукідіда, Арістотел та ряду інших.

29. Визначте основні етапи розвитку Егейської цивілізації.

Визначте основні принципи побудови періодизації для Криту та Балканської Греції ІІІ-ІІ тис. до н.е. Розкрийте питання становлення станового суспільства та утворення держави на о. Крит, формування «таласократії Міноса», особливості культури допалацового періоду, епохи старих і нових палаців. Розкрийте періоди розвитку ахейського суспільства на прикладі Мікен, Тіринфу й Орхомену. Подайте контекст міжнародних відносин у Східному Середземномор’ї наприкінці  егейського періоду, зокрема проблематику Троянської війни.

30. Охарактеризуйте суспiльно-економiчний розвиток Грецiї в ХІ — IХ ст. до н.е. за поемами Гомера ,,Ілiада” та ,,Одiсея”.

Розкажіть про походження та розвиток давньогрецького епосу, прийоми його вивчення та використання в ролі історичного джерела. Висвітліть на основі даних „Іліади” та „Одісеї” особливості грецького роду, розкладання родового ладу, формування воєнної демократії та ранніх форм рабства, господарство та початки державної організації.

31. Розкрийте етапи становлення становлення полісів в Афiнах та Спартi.

Розкрийте процес виникнення державності, а також аграрний лад, становий поділ суспільства, побут та виховання в Спарті та Афінах в VI-V ст. до н.е.

32. З’ясуйте причини, хід та наслідки Великої грецької колонізації.

 Розкрайте економічне та соціально-політичне становище в Греції напередодні колонізації. Виходячи з нього, виокреміть різного плану передумови колонізації. Вкажіть основні напрямки та хід переселення, а також його значеня.

33. Визначте особливості розвитку економіки та культури Греції у класичний період.

Коротко зупиніться на історичних умовах розвитку грецької культури V-VI ст. до н.е. Розгляньте особливості науки та філософії (Демокріт, Платон, Арістотель), а також ораторське мистецтво та грецький театр (Есхіл, Софокл, Еврипід, Арістофан), релігію. В чому полягало значення грецької культури класичного періоду.

34. Подайте порівняльну характеристику причин, ходу та наслідків греко-перських і Пелоппонеської воєн.

Розгляньте причини, хід, загальний характер та наслідки окреслених воєн та порівняйте їх між собою. В загальних рисах розкажіть хронологію та основні події цих двох військових кампаній.

35. Розкрийте причини та особливості кризи полісної системи у Стародавній Греції.

Охарактеризуйте економічні, соціальні та політичні наслідки розвитку рабовласницького господарства у давньогрецьких полісах. Розкрите стан сільського господарства та наслідки для нього і економіки загалом Пелопоннеської війни, особливості суспільних відносин.

36. Розкрийте причини возвеличення Македонії і встановлення македонської гегемонії в Греції.

Коротко опишіть природні умови, населення і соціально-економічний лад Македонії в V - першій половині IV ст. до н.е. Вкажіть роль реформ Філіпа ІІ у зміцненні держави та основні події боротьби за гегемонію.

37. Проаналізуйте основні етапи Східного походу Олександра Македонського.

Розкрийте особливості розвитку суспільств Середземномор’я та Передньої Азії напередодні завоювань Олександра Македонського. Назвіть основні причини та рушійні сили Східного походу. Назвіть основні етапи та події цього походу і його наслідки.

38. Охарактеризуйте державу Олександра Македонського та причини її розпаду.

Коротко охарактеризуйте процес формування держави Олександра Македонського. Розкрийте її політичний та економічний лад та політику об’єднання. Які були причини її розпаду та наслідки існування.

39. Опишіть особливості історичного розвитку елліністичних держав.

Поясніть сутність еллінізму, а також колонізації Сходу, її форми та наслідки. Проаналізуйте особливості розвитку економіки та соціальних відносин елліністичних держав. Зосередьте увагу на царствах Птоломеїв та Селевкидів, Греко-Бактрійському, Парфії.

40. Проаналізуйте досягнення елліністичної культури.

З’ясуйте основні риси елліністичної культури, її взаємодію між Грецією та Сходом. Розкрийте розвиток науки, техніки та філософії. Вкажіть центри елліністичної культури (Мусейон, Олександрійська бібліотека). Зупиніться на розгляді релігійного синкретизму, літератури та мистецтва епохи еллінізму.

41. Охарактеризуйте джерельну базу з історії Стародавнього Риму.

Розкажіть про різнопланові джерела з історії Риму, вкажіть на їхні особливості та ступінь інформативності. Опишіть та з’ясуйте значення археологічних матеріалів, пам’яток художньої літератури. Розкрийте виникнення і розвиток римської історіографії та її головних представників: Полібія, Плутарха, Тіта Лівія, Тацита та ряду інших.

42. Охарактеризуйте політичний, соціально-економічний і культурний розвиток Риму в епоху ранньої республіки.

Розкрийте історичні умови, в яких відбувалися політичні, соціально-економічні та культурні процеси в епоху ранньої республіки. Розглянути боротьбу патриціїв та плебеїв, закони ХІІ таблиць, патріархальний характер рабовласництва, комісії та магістратури, сенат, армію та її організацію тощо.

43. З’ясуйте причини і хід завоювання Римом Італії та значення римсько-італійського союзу для розвитку римської держави.

Доповідь бажано розпочати розглядом взаємовідносин між римською рабовласницькою общиною та сусідніми племенами в найдавніший період історії Риму. Зупиніться на військових зіткненнях римлян з галлами та грецькими колоніями й консолідацією навколо Риму італійських племен, початку агресивної політики першого.

44. Проаналізуйте етапи боротьби Риму із Карфагеном за переважання в Середземномор’ї та їх наслідки.

Опишіть в загальних рисах виникнення та становище Карфагену та причини його зіткнення з Римом. Розкрийте суть та основні події Пунічних війн та їх наслідки для двох ворогуючих держав.

45.      Розкажіть про економіку і класову структуру Риму в добу пізньої республіки.

Розкрийте історичні умови, в яких відбувався економічний та суспільний розвиток римського суспільства. Вкажіть на особливості сільського господарства, зростанні потреби в робочій силі, концентрації земель та розоренні дрібних і середніх землевласників, загостренні соціальних відносин всередині суспільства, боротьбі союзників за право римського громадянства тощо.

46.              З’ясуйте причини соціально-політичної боротьби в пізній римській республіці і охарактеризуйте громадянські війни І ст. до н.е.

Розкрийте історичні умови, в яких відбувалися зазначені події, поясніть суть агресивної політики римських рабовласників. Охарактеризуйте воєнну реформу Марія та її соціально-політичні наслідки. З’ясуйте значення переселення центральноєвропейських племен та повстань рабів. Розкрийте суть демократичного руху в Римі, причини та наслідки Союзницької війни, та диктатуру Сулли.

47.              Розкрийте причини і передумови падіння республіканського ладу в Римі.

Розкрийте передумови падіння республіканського ладу в Римі. Оцініть значення для цього першого тріумвірату та реформ Юлія Цезаря. Розкрийте суть політики Антонія та Октавіана.

48.              Розкажіть про особливості розвитку Римської імперії в І-ІІ ст. до н.е.

Розкрийте історичні умови, в яких відбувалися зазначені події, поясніть суть агресивної політики римських рабовласників та зміст Югуртинської війни. Охарактеризуйте воєнну реформу Марія та її соціально-політичні наслідки. З’ясуйте значення переселення центральноєвропейських племен та повстань рабів. Висвітліть особливості економічного розвитку.

49.              Охарактеризуйте римську культуру республіканського та імператорського часу.

Простежте розвиток науки і техніки, а також філософії, літератури, мистецтва та релігійних уявлень в період республіканського та  імператорського Риму.

50.              Розкрийте причини і наслідки кризи рабовласництва в Римській державі у ІІІ ст. н.е.

З’ясуйте історичні умови, в яких відбувалися зазначені події, розкрийте особливості правління династії Северів та посилення ролі армії, послаблення центральної влади, посиленні сепаратизму. Відмітьте також кризу в економіці: скорочення торгівлі, запустіння землі, а також вторгнення варварів.

51.              З’ясуйте причини кризи та падіння Західної Римської імперії.

З’ясуйте передумови та причини занепаду Західноримської імперії. Розкрийте хід Великого переселення народів, вторгнення гунів та готів. Падіння Риму та Західної Римської імперії і його історичне значення.

52.              Висвітліть причини виникнення і перші етапи розвитку християнства.

Ознайомте із проблемою виникнення християнства загалом. Розкажіть про найдавніші християнські общини, їх поширення та соціальний склад, висвітліть внутрішньо общинні процеси в християнстві, виникнення єпископату і початок єресей. Вкажіть на відносини християнської церкви та Римської держави, з’ясуйте історичну роль раннього християнства

53. Охарактеризуйте становище слов’ян Східноєвропейської рівнини і процес формування Руської землі (VI – Х ст.).

Висвітліть особливості великого переселення слов’ян на північ і схід. Опишіть розселення кривичів, ільменських словен, смоленсько-полоцьких кривичів, в’ятичів та радимичів, дайте характеристику їх побуту та культури. Розкажіть про племінний центр словен в Ладозі і прикликання варягів, боротьбу Новгорода і Києва. Розгляньте процес формування Давнньруської держави та політику її правителів в кінці ІХ – Х ст. З’ясуйте причини та опишіть процес хрещення Русі князем Володимиром, яке значення воно мало.

54. Охарактеризуйте Північні та Північно-східні руські землі і князівства на початку XII – у першій половині XIII ст.

Висвітліть процес розпаду Київської Русі. Охарактеризуйте Смоленське князівство, Муромо-Рязанську землю, Ростово-Суздальське (Володимиро-Суздальської) князівство, Великий Новгород. Коротко зупиніться на характеристиці відносин Русі і Заходу та Русі і Сходу в окреслений період.

55. Розгляньте особливості боротьби північно-східних та північних російських князівств і земель з монгольським завоюванням і хрестоносцями в XIII ст.

Опишіть нашестя Батия. Дайте характеристику як руські землі чинили опір монгольським завойовникам. Зупиністься на описі боротьби Північно- Західної Русі проти наступу шведських і німецьких рицарів (Невська битва та Льодове побоїще). Охарактеризуйте залежність Русі від Орди, які вона мала наслідки.

56. Охарактеризуйте Північні та Північно-східні руські землі і князівства в другій половині XIII – першій половині XV ст. та їх становище між Ордою і Литвою.

Опишіть боротьбу за політичне лідерство на Русі. З’ясуйте характер взаємин князівської влади і Орди. Охарактеризуйте політику московських князів. За яких обставин Москва стала центром об'єднання російських земель. З’ясуйте відносини князівської влади і Церкви. Коротко зупиніться на відносинах Русі і Литви. Охарактеризуйте становище Золотої Орди в середині XIII-XIV ст. Розкажіть про Куликовську битву та її значення. Дмитрій Донський. Коротко зупиніться на внутрішній і зовнішній політиці Московського князівства в першій половині XV століття.

57. Проаналізуйте процес завершення об’єднання російських земель навколо Москви у кінці XV – на початку XVI ст. та утворення централізованої Російської держави.З’ясуйте обставини припинення залежності Русі від Орди. Опишість завершення процесу політичного об'єднання руських земель за Івана III. Охарактеризуйте зміни системи управління Московською державою (Боярська дума. Прикази). Окремо зупиніться на взаєминах Московської держави і Великого князівства Литовського в кінці XV – на початку XVI ст.

58. Охарактеризуйте сутність феодалізму і проблему його походження в історичній науці.

Розуміння феодалізму як системи феодального права в епоху Просвітництва. Зародження в ХVIII ст. “романістичної”, “германістичної” та “синтезної” теорій походження феодалізму в Західній Європі. Політико-юридичне сприйняття цього процесу. Погляди на феодальні відносини Ф. Гізо, О. Тьєррі. Концепція генези феодалізма в працях К. Ейхгорна, П. Рота, Г. Зібеля. Маркова теорія Г. Маузера. Висвітлення проблеми походження феодалізму в роботах Т. Грабовського. Формаційний підхід. Історико-економічний напрямок. Виникнення вотчинної теорії (К. Лампрехт, Т. Роджерс). Общинна теорія. Концепція Ф. де Кулана. Погляди І. В. Лужицького, П.Г. Віноградова і Д.М. Петрушевського. Теорія “вотчинного капіталізму” А. Допша. Інтерпретація натурально-господарської концепції у А. Піренна. М.Блок, Л. Февр і школа “Анналів”.

59. Охарактеризуйте головні риси феодального ладу.

Перехід від античності до середніх віків. Колонат. Складові феодальних відносин в пізньоримській імперії. Процес феодалізації у формі синтезу у вестготів, бургундів, франків, вандалів, лангобардів та остготів. Позасинтезний шлях розвитку феодалізму у англосаксів і скандинавів. Юридична і політична характеристика західноєвропейського феодалізму. Община та її еволюція.

60. Охарактеризуйте головні джерела з історії середньовічної Європи.

Варварські правди. Формули і картулярії. Капітуляції, аннали і хроніки. Фольклор. Помісні та поземельні описи. Пам’ятники звичаєвого права (зерцала, кутюми, фуерос). Акти про земельні угоди. Міські хартії. Цехові статути. Королівське законодавство. Судові протоколи. Візантійські хрисовули. Папські були, бреве та енцикліки. Агіографія. Епістолярна спадщина. Земельні кадастри. Статистичні дані.

61Розкрийте питання про суспільний лад варварського населення Європи та причини і хід виникнення варварських королівств.

Господарське життя і суспільний лад стародавніх германців за даними Цезаря і Тацита. Початок майнової диференціації. Військова демократія. Причини та передумови виникнення варварських королівств. Вестготи. Остготи. Гуни. Бургунди. Вандали. Алани. Лангобарди. Англосакси. Кельти. Франки. Початок германських вторгнень на територію Римської імперії в кінці IV-V ст. Велике переселення народів. Розпад Західної Римської імперії. Готський союз. Нашестя гунів. Вторгнення вестготів і виникнення вест готського королівства. Утворення Вандальсько-Аланського і Бургундського королівств. Переворот Одоакра в Італії і падіння Західної Римської імперії. Утворення Остготського королівства в Італії та Франкського в Галлії. Англосакси в Британії. Лангобардське королівство в Італії. Вандальське королівство в Північній Африці. Загальні результати і значення варварських завоювань.

62. Розкажіть про розвиток феодальних відносин у Франкській державі і утворення французького королівства.

Франкська держава Меровінгів. Франки до їхнього вторгнення в Північну Галлію. Утворення Франкської держави на чолі з Хлодвигом. Франки за даними Салічної правди. Франкська община та її еволюція в VI-VII ст. Розпад родових зв’язків і виділення алоду. Соціальне розшарування у Франкському суспільстві. Центральне і місцеве врядування. Обосіблення центральної влади за наступників Хлодвіга. Дроблення держави та її об’єднання майордомами Австразіїї. Франкська монархія Каролінгів. Ситуація в аграрній галузі. Політика Карла Мартелла. Боротьба франків з арабами. Початок династії Каролінгів. Завоювання Пипіна Короткого. Виникнення Папської держави. Епоха Карла Великого. Утворення Іспанської марки. Заснування Імперії. Держава і Церква. Розпад імперії Карла Великого та її наслідки. Династія Капетингів: Гуго Капет і його нащадки. Граф Роберт Паризький. Іль – де – Франс і витоки формування французької держави.

63. Дайте загальну характеристику тенденція історичного розвитку в Західній та Центральній Європі в ІХ-ХІ ст.

Завершення доби варварських королівств. Місіонерство і християнізація Європи. Особливості міжнародних відносин після Верденського договору 843 р. Англосаксонські королівства та їх об’єднання за Екберта. Альфред Великий. Генріх Птахолов. Оттон І і виникнення Священної Римської імперії. Походи вікінгів та їх наслідки. Поява угорців в Паннонії. Утворення Чеської держави. Падіння моравського союзу племен. Норманське завоювання Англії. Газневидська держава. Перше Болгарське царство. Моравія в ХІ ст. Початок реконкісти в Іспанії. Великий церковний розкол 1054 р. Генріх IV. Завоювання Толедо Кастілією. Причини та передумови Першого Хрестового походу.

64. Висвітліть середньовічну історію Англії, причини та наслідки норманського завоювання.

Християнізація Британії. Англосаксонські королівства. Кельтські королівства. Англосаксонська церква. Ірландія. Шотландія. Уельс. Об’єднання англосаксонських держав за короля Екберта. Епоха правління Альфреда Великого. Законодавство Альфреда Великого. Початок варязької інвазії на Британські острови. Гутрун. Поділ Британії між Уессексом і датчанами. Канут Великий. Об’єднання Англії, Данії та Норвегії. Генріх ІІІ Чорний. Едуард Сповідник. Вільгельм Завойовник. Битва при Гастінгсі і значення нормандського завоювання Англії.

65. Обґрунтуйте шляхи розвитку феодальних відносин у Візантії в IV-ХІ ст.

Утворення Східної Римської імперії та її розвиток у IV-V ст. Зародження елементів феодалізму. Феодосій Великий та його спадкоємці. Візантія за Юстиніана. Дигести Юстиніана. Епоха іконоборства. Зовнішня і внутрішня політика Візантії в VII-VIII ст. Ґенеза феодалізму у Візантії в VII ст. Аграрний лад за даними Землеробського закону. Візантійська книга епарха. Візантійська община (мітрокомія) VII-VIII ст. Занепад старих античних міст. Фемний лад і поселення стратиотів. Велике світське землеволодіння. Церковне і монастирське землеволодіння. Масові народні рухи. Єресь павлікіан. Повстання Фоми Слов’янина. Завершення процесу формування феодальних відносин у візантійському селі. Основні категорії селянства. Аграрне законодавство Македонської династії. Феодальне “переродження” візантійських міст. Зміни в державному управлінні. Константинопольський патріархат. Зовнішня і внутрішня політика Візантії в ІХ-ХІ ст. народні рухи в містах. Посилення політичного впливу великих феодалів. Боротьба за владу при імператорському дворі. Ослаблення центральної влади на кінець ХІ ст.

66Розкажіть про хід і особливості історичного розвитку середньовічних міст.

Теорії походження середньовічних міст. Відокремлення ремесла від сільського господарства. Середньовічні міста як центри ремесла і торгівлі. Західноєвропейські міста, їх населення і зовнішній вигляд. Боротьба міст з сеньйорами і її соціальні основи і результати. Специфіка міського ремесла, його характер і організація. Цехи. Значення і роль цехів в житті міста. Боротьба ремісників з міським патриціатом. Розшарування в середині цехів. “Замикання” цехів і початок їх розкладу. Розподіл праці і витоки мануфактури. Розвиток торгівлі і кредитної справи в Західній Європі. Товаро-грошові відносини. Комуни і комунальний рух в середньовічних містах Західної Європи.

67Проаналізуйте причини, хід і наслідки хрестових походів.

Передумови хрестових походів. Позиція католицької Церкви. Клермонський собор. Початок хрестоносного руху. Похід бідноти і перший хрестовий похід феодалів. Держави хрестоносців на Сході. “Єрусалимські асизи”. Духовно-рицарські ордени. Другий хрестовий похід. Держава Саладина. Ричард Лев’яче Серце і Третій хрестовий похід. Четвертий хрестовий похід і Венеція. Заснування Латинської імперії та її устрій. Останні хрестові походи. Занепад хрестоносного руху і його причини. Кінець влади хрестоносців на Сході. Наслідки хрестових походів.

68Висвітліть історію середньовічної Франції і ХІ-ХV ст.

Аграрний розвиток Франції і становище селянства в ХІ-ХІІ ст. Феодальна роздробленість в ХІ-ХІІ ст. Зростання міст і ХІ-ХІІІ ст. Боротьба міст з сеньйорами. Особливості аграрної еволюції. Поширення грошової ренти і початок особистого звільнення кріпаків. Посилення королівської влади. Боротьба королів з великими феодалами і союз з містами. Филип ІІ Август і Плантагенети. Альбігойські війни і приєднання Лангедока. Реформи Людовика ІХ. Зменшення доменіального господарства. Сеньйорія. Розшарування селянства. Політика Филипа IV Красивого. Приєднання Шампані. Боротьба за Фландрію. Боротьба королівської влади з папством. Виникнення генеральних штатів їх склад і компетенція. Початок станової монархії та її особливості. Феодальна опозиція королівській владі. Столітня війна: причини, перебіг подій та наслідки. Жакерія. Карл V Валуа і його реформи. Франція в другій половині ХIV ст. Феодальні усобиці. Економічний розвиток держави в ХV ст. Людовик ХІ і його боротьба з великими феодалами. Завершення політичного об’єднання Франції в кінці ХV ст.

69. Розгляньте історію ї Англії в ХІ - ХV ст.

Наслідки норманського завоювання в розвитку англійського феодалізму. Своєрідність ленної системи. Організація управління. Посилення королівської влади. Соціальна структура держави за даними „Книги Страшного Суду”. Король і Церква. Королівська влада і феодали. Виникнення міст і особливості їх розвитку в ХІ – ХІІ ст. Феодальна усобиця середини ХІІ ст. Реформи Генріха ІІ. Центральне і місцеве врядування. Економічний розвиток країни в ХІІІ ст.. Зовнішня і внутрішня політика Іоанна Безземельного. Велика хартія вольностей. Генріх ІІІ. Баронська війна. Виникненя парламенту і його роль в кінці ХІІІ- першій половині ХІVст. Особливості формування станової монархії. Столітня війна в історії Англії. Англійський манор ХІІІ- ХІVст. Захоплення общинних земель. „Чорна смерть”. „Робоче законодавство”. Сеньйориальна реакція. Проповідь Уїкліфа. Джон Болл. Повстання Уота Тайлера, його значення та наслідки. Економічний розвиток англійського села в ХVст. Промисловість і торгівля. „Старе” й „нове” дворянство. Повстання Джека Кеда. Війна Червоної та Білої троянд: Ланкастери проти Йорків. Посилення королівської влади. Початок династії Тюдорів.

70. Охарактеризуйте розвиток Німеччини в ХІ-ХV ст.

Сільське господарство в ХІ-ХІІІ ст. Виникнення і розвиток міст. Грошова рента. “Чиста сеньйорія”. Становище селянства. Утворення системи територіальних князівств. Міста і центральна влада. Особливості політичного розвитку Німеччини. Німеччина і народи Центрально-Східної Європи. Італійська політика німецьких імператорів. Боротьба Фрідріха І Барбароси з папою і ломбардськими містами. Політика Фрідріха ІІ. Початок занепаду Священної Римської імперії. Утворення Швейцарського союзу. Міста і союзи міст в ХIV-ХV ст. Ганза. Становище селянства в ХIV-ХV ст. Імператори і територіальні князі. “Золота Булла” Карла IV Люксембурга і закріплення роздробленості Німеччини. Опозиційні рухи в містах. Селянські рухи в ХV ст. Занепад імперії і початок формування німецької народності.

71. Визначте основні етапи суспільно-політичного та економічного розвитку Візантійської імперії в ХІ-ХV ст.

Соціально-економічний розвиток держави в ХІ – першій половині   ХV ст. Особливості візантійського феодалізму: вотчина в ХІІ ст. і зростання системи проній. Феодальна децентралізація. Місто, ремесло і торгівля в ХІ-ХІІ ст. Зовнішня політика Візантії. Початок занепаду держави. Єретичні рухи. Богоміли. Наслідки четвертого хрестового походу. Нікейська імперія. Особливості пізньовізантійського феодалізму. Занепад міського життя. Економічний занепад держави. Повстання зілотів. Турецька інвазія. Падіння Константинополя. Причини та наслідки знищення Візантійської імперії.

72. Охарактеризуйте особливості історичного розвитку Італії в ХІ-ХV ст.

Розвиток міст в Північній Італії і Тоскані. Боротьба міст з сеньйорами в ХІ-ХІІ ст. Міські комуни і їх перетворення в міста держави. Становище селянства. Грошова рента. Сільські комуни і їх підпорядкування містам. Аграрний і соціально-політичний розвиток Папської області в ХІ-ХІІІ ст. Римська республіка і Арнольд Брешианський. Особливості розвитку Південної Італії та Сіцілії , завоювання цих територій норманами. Утворення Сіцілійського королівства. Політика Гогенштауфенів в Італії. Боротьба міст Північної і Середньої Італії з німецькою інвазією. Ломбардська ліга міст в боротьбі з Фрідріхом Барбаросою. Роль папства в цій боротьбі. Гвельфи та Гібеліни. Аграрний розвиток Північної та Середньої Італії в ХІІІ-ХIV ст. Селянські рухи. Повстання Дольчіно. Рух туканів. Розклад цехового ладу і ранні форми мануфактури. Повстання Чомпі у Флоренції. Папська область в ХІІІ-ХV ст. Повстання Кола ді Рієнцо в Римі. Економічний і політичний розвиток Південної Італії в ХІІІ-ХV ст. Посилення централізації Сіцілійського королівства за Фрідріха ІІ Гогенштауфена. Боротьба Фрідріха ІІ з папою за Північну і Середню Італію. Анжуйська і Арагонська династії в Південній Італії. Економічний розвиток Італії в ХV ст. Встановлення тиранії в містах Північної і Середньої Італії. Тиранія Медичі у Флоренції. Італія на кінець ХV ст.

73. Висвітліть основні етапи середньовічної історії Іспанії та Португалії в ХІ-ХV ст.

Араби в Іспанії. Кордовський халіфат. Реконкіста та її вплив на соціальний і політичний розвиток країн Піренейського півострову. Роль селянства, міст і дворянства в реконкісті. Іспанські духовно-рицарські ордени. Особливості економічного і політичного розвитку Арагона, Кастилії і Португалії. Особливості формування станової монархії в цих державах. Королівська влада і кортеси. Становище селянства. Іспанські міста. Роль і значення католицької Церкви в Іспанії. Інквізиція. Об’єднання Кастилії і Арагона в ХV ст. Завоювання Гранади іспанцями і завершення реконкісти.

74Висвітліть міжнародні відносини в Західній Європі в ХІ-ХV ст.

Характер міжнародних відносин в ХІ-ХV ст. Розширення міжнародних зв’язків. Вплив східної культури на західні країни. Зміни у співвідношенні сил на міжнародній арені в ХIV-ХV ст. Роль і вплив на міжнародну політику Римської курії і папства. Занепад Священної Римської імперії. Зменшення ролі папства на кінець ХV ст. Процес формування на території Західної Європи централізованих монархій. Столітня війна та її міжнародне значення.

75. Охарактеризуйте роль Християнської Церкви у феодальному суспільстві.

Соціальна роль християнської релігії і Церкви в феодальному суспільстві. Ідейні засади та морально-етичні пріоритети середньовічного християнства. Аврелій Августин, Єпископ Гіппонський. Економічна база католицької Церкви. Структурно-організаційне зміцнення Церкви. Виникнення папства. Виникнення і становлення католицьких чернечих орденів. Союз між Церквою і державою в Ранньому Середньовіччі. Велика Церковна Схизма. Розквіт папської теократії: від Григорія Великого до Інокентія ІІІ. Клюнійський рух і клюнійська “реформація”. Теократична політика Григорія VII. Боротьба пап з германськими імператорами. Жебруючи ордени ХІІІ-ХIV ст. Інквізиція. Занепад папства і впливу Римської курії в ХIV-ХV ст.: причини та наслідки. “Авіньонський полон” пап. Початок загальної кризи папства наприкінці ХV ст.

76. Розкрийте основні етапи єретичних рухів європейського середньовіччя.

Ранні єресі західного середньовіччя. Розкол Симпліциссіма та Новаціана. Аріанство на Заході. Маніхейство. Несторіанство. Монофізити і монофіліти. Богуміли. Павлікіани. Народноєретичні рухи ХІ-ХІІ ст. Катари. Вальденси. Патари. Іоахіміти. Амальрикани. Дольчіно і дольчініанці. Рух Арнольда Брешианського. Савонарола. Боротьба католицької Церкви з єретичними рухами. Пізні єресі в католицькій Церкві: лоларди, вікліфіани, флагеланти, пенитенти та гусити. Значення єретичних рухів для європейського середньовіччя.

77. Розкажіть про середньовічну культуру Західної Європи та Візантії.

Загальний занепад культури в Західній Європі після варварських вторгнень. Особливості культури варварських народів. Феодально-церковна культура в період Раннього Середньовіччя. Західноєвропейська освіта і просвіта в V-ХІ ст. Народна культура Раннього Середньовіччя. Каролінзьке відродження: його витоки та наслідки. Виникнення міської культури в ХІ-ХІІ ст. Поява елементів світської культури: музика, література, народний фольклор. Поява і розвиток перших європейських університетів та академій. Міські нецерковні школи. Зародження середньовічної науки. Поезія труверів, вагантів, міннезінгерів, бардів і філідів. Традиції рицарського роману. Кретьєн де Труа і Томас Мелорі. Петро Абеляр і Бернар Клервоський. Рицарська культура. Схоластика. Боротьба “реалістів” і “номіналістів” в середньовічній філософії. Роджер Бекон. Вчення Фоми Аквінського. Західноєвропейський живопис ХІІІ-ХV ст. Зародження елементів гуманістичної культури в межах міської культури середньовіччя

Особливості розвитку візантійської культури. Роль в ній античної традиції. Розвиток наукових знань в Візантії. Освіта. Богослів’я та філософія: творчість Варлама Геміста Плафона, Віссаріона Нікейського, Іоанна Нового Богослова, Михаїла Керулларія, Максима Сповідника, Григорія Палами. Історичні твори Прокопія Кесарійського, Феофілакта Симокатти. Агафія Міринейського, Микити Хоніата, Лева Диякона, Никифора Григори, Іоанна Кантакузина. Візантійська література. Візантійське мистецтво і архітектура.

78. Дайте характеристику Ранньому Відродженню і гуманізму в Італії.

Передумови зародження нової культури та ідеології в містах Італії. Сутність поняття “Відродження”. Витоки італійського гуманізму і його соціальні корні. Основні риси культури італійського Відродження. Ставлення гуманізму до Церкви. Література Відродження: Данте, Петрарка і Боккаччо. Мистецтво Раннього Відродження. Вивчення античної культури. Гуманізм та ідеї національного об’єднання Італії. Гуманістичне просвітництво та його головні центри.

79. Визначте роль західнослов’янських держав в історії Західної Європи.

Зв’язки між Західною і Центральною Європою. Польща та її міжнародне значення в ХIV-ХV ст. Польща і німецька агресія: причини та наслідки. Великоморавська держава. Чехія, і її роль в Європі ХІІІ-ХV ст. Чехія і Германська імперія. Розвиток культурних і наукових зв’язків західнослов’янських держав з країнами Західної Європи. Торгівля, ремесло, економічні стосунки між містами західнослов’янських країн і державами Західної Європи. Німецька колонізація Чехії. Роль католицької Церкви в історії західнослов’янських країн в ХIV-ХV ст. Ян Гус і його реформаційні ідеї. Єроним Празький. Гуситський рух. Чашники і таборити. Міжнародне значення гуситських війн.

80. Розкрийте причини виникнення християнства і перетворення його у світову релігію.

Ситуація в східних провінціях Римської імперії. Палестина і початок проповіді Ісуса Христа. Основи християнського віровчення. Діяльність апостолів. Виникнення перших християнських общин в Єрусалимі, Антіохії, Александрії, Нікеї та Римі. Формування ранніх еклесій. Епоха гонінь на християн (64-311). Християнські апологети ІІ-ІІІ ст. Філон Александрійський. Тертулліан. Ориген. Климент Римський. Татіан. Кіпріан Карфагенський. Константин Великий і Християнська Церква.

81. Визначте шляхи виникнення та розвитку феодального ладу в Західній Європі.

Перехід від античності до середніх віків. Колонат. Складові феодальних відносин в пізньоримській імперії. Процес феодалізації у формі синтезу у вестготів, бургундів, франків, вандалів, лангобардів та остготів. Позасинтезний шлях розвитку феодалізму у англосаксів і скандинавів. Юридична і політична характеристика західноєвропейського феодалізму. Община та її еволюція.

82. Дайте розгорнуту характеристику станової монархії в західноєвропейських країнах.

Причини та витоки формування станової монархії. ЇЇ складові та організаційні засади. Виникнення і роль Генеральних Штатів у Франції. Утворення і становлення парламенту в Англії. Передумови утворення станової монархії в ряді західноєвропейських держав. Специфіка станової монархії у Франції, та її відмінності у порівнянні зі становою монархією в Англії. Позитивні і негативні чинники станової монархії.

83. Охарактеризуйте головні особливості суспільних відносин та державного устрою Візантійської імперії.

Утворення Східної Римської імперії та її розвиток у IV-V ст. Зародження елементів феодалізму. Феодосій Великий та його спадкоємці. Візантія за Юстиніана. Дигести Юстиніана. Епоха іконоборства. Зовнішня і внутрішня політика Візантії в VII-VIII ст. Ґенеза феодалізму у Візантії в VII ст. Аграрний лад за даними Землеробського закону. Візантійська книга епарха. Візантійська община (мітрокомія) VII-VIII ст. Занепад старих античних міст. Фемний лад і поселення стратиотів. Велике світське землеволодіння. Церковне і монастирське землеволодіння. Масові народні рухи. Єресь павлікіан. Повстання Фоми Слов’янина. Завершення процесу формування феодальних відносин у візантійському селі. Основні категорії селянства. Аграрне законодавство Македонської династії. Феодальне “переродження” візантійських міст. Зміни в державному управлінні. Константинопольський патріархат. Зовнішня і внутрішня політика Візантії в ІХ-ХІ ст. народні рухи в містах. Посилення політичного впливу великих феодалів. Боротьба за владу при імператорському дворі. Ослаблення центральної влади на кінець ХІ ст.Характерні риси візантійського феодалізму ХІІ-ХVІст.

84. Розкрийте суть впливів середньовічного міста на еволюцію феодальних відносин та господарський розвиток в Західній Європі.

Теорії походження середньовічних міст. Відокремлення ремесла від сільського господарства. Середньовічні міста як центри ремесла і торгівлі. Західноєвропейські міста, їх населення і зовнішній вигляд. Боротьба міст з сеньйорами і її соціальні основи і результати. Специфіка міського ремесла, його характер і організація. Цехи. Значення і роль цехів в житті міста. Боротьба ремісників з міським патриціатом. Розшарування в середині цехів. “Замикання” цехів і початок їх розкладу. Розподіл праці і витоки мануфактури. Розвиток торгівлі і кредитної справи в Західній Європі. Товарно-грошові відносини. Комуни і комунальний рух в середньовічних містах Західної Європи.

85. Висвітліть причини, цілі, особливості та значення масових антифеодальних рухів у середньовічній Західній Європі.

Ранні єресі західного середньовіччя. Розкол Симпліциссіма та Новаціана. Аріанство на Заході. Маніхейство. Несторіанство. Монофізити і монофіліти. Богуміли. Павлікіани. Народноєретичні рухи ХІ-ХІІ ст. Катари. Вальденси. Патари. Іоахіміти. Амальрикани. Дольчіно і дольчініанці. Рух Арнольда Брешианського. Савонарола. Боротьба католицької Церкви з єретичними рухами. Пізні єресі в католицькій Церкві: лоларди, вікліфіани, флагеланти, пенитенти та гусити. Значення єретичних рухів для європейського середньовіччя.

86. Розкажіть про найважливіші досягнення середньовічної культури в західноєвропейських країнах.

Загальний занепад культури в Західній Європі після варварських вторгнень. Особливості культури варварських народів. Феодально-церковна культура в період Раннього Середньовіччя. Західноєвропейська освіта і просвіта в V-ХІ ст. Народна культура Раннього Середньовіччя. Каролінзьке відродження: його витоки та наслідки. Виникнення міської культури в ХІ-ХІІ ст. Поява елементів світської культури: музика, література, народний фольклор. Поява і розвиток перших європейських університетів та академій. Міські нецерковні школи. Зародження середньовічної науки. Поезія труверів, вагантів, міннезінгерів, бардів і філідів. Традиції рицарського роману. Кретьєн де Труа і Томас Мелорі. Петро Абеляр і Бернар Клервоський. Рицарська культура. Схоластика. Боротьба “реалістів” і “номіналістів” в середньовічній філософії. Роджер Бекон. Вчення Фрми Аквінського. Західноєвропейський живопис ХІІІ-ХV ст. Зародження елементів гуманістичної культури в межах міської культури середньовіччя.

87. Розкрийте роль церкви та її еволюцію в країнах Західної та Центральної Європи.

Соціальна роль християнської релігії і Церкви в феодальному суспільстві. Ідейні засади та морально-етичні пріоритети середньовічного християнства. Аврелій Августин, Єпископ Гіппонський. Економічна база католицької Церкви. Структурно-організаційне зміцнення Церкви. Виникнення папства. Виникнення і становлення католицьких чернечих орденів. Союз між Церквою і державою в Ранньому Середньовіччі. Велика Церковна Схизма. Розквіт папської теократії: від Григорія Великого до Інокентія ІІІ. Клюнійський рух і клюнійська “реформація”. Теократична політика Григорія VII. Боротьба пап з германськими імператорами. Жебруючи ордени ХІІІ-ХIV ст. Інквізиція. Занепад папства і впливу Римської курії в ХIV-ХV ст.: причини та наслідки. “Авіньонський полон” пап. Початок загальної кризи папства наприкінці ХV ст.

88. Розкрийте суть та характерні риси раннього Відродження та гуманізму в Італії ХIV-ХV ст.

Передумови зародження нової культури та ідеології в містах Італії. Сутність поняття “Відродження”. Витоки італійського гуманізму і його соціальні корні. Основні риси культури італійського Відродження. Ставлення гуманізму до Церкви. Література Відродження: Данте, Петрарка і Боккаччо. Мистецтво Раннього Відродження. Вивчення античної культури. Гуманізм та ідеї національного об’єднання Італії. Гуманістичне просвітництво та його головні центри.

89. Виділіть і охарактеризуйте головні складові візантійської цивілізації.

Витоки візантинізму. Державна діяльність Константина Великого і Феодосія Великого. Епоха Вселенських соборів. Правління імператора Юстиніана І. Основи візантійського феодалізму. Характерні риси візантійської духовної та світської культури. Політичний устрій імперії ромеїв. Державні інституції. Економіка і фінанси. Православна Церква. Фемний лад. Військова структура. Юриспруденція. Сільське господарство. Зовнішня і внутрішня політика. Організація соціуму.

90. Розгляньте роль Візантійської імперії в контексті відносин між Сходом та Заходом.

Особливості візантійської дипломатії. Війни з персами. Дипломатичні стосунки з римською курією та папством. Війни Юстиніана І Болгарська проблема. Зовнішня політика Василія Болгаробойці. Візантія і слов’яни. Візантія і арабський світ. Складові зовнішньополітичної стратегії Візантії. Візантія в добу хрестових походів. Візантія і Русь. Візантійська імперія і турецьке питання. Політика Візантії в Центральній Європі. Досягнення Візантійської імперії у зовнішній політиці.

 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmastergД\лz@Бу¬chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.