Оновлено
2017-12-26
13:17

Калініченко Віталій Андрійович

Калініченко Віталій Андрійович

Посада: асистент

Тематика наукових досліджень:

Сфера наукових інтересів: військова історія Першого Болгарського царства, археологія, середньовічна археологія Великої Моравії, Болгарії, Угорщини, Хазарського каганату, Візантії, Скандинавії, Прибалтики та Русі, військова археологія, середньовічне озброєння, археологія Буковини.

Перелік публікацій, доступних для перегляду/завантаження

Ланцетоподібні наконечники стріл з Рухотина (уроч.Корнешти) / С. Пивоваров, В. Калініченко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2013. - Т. 1. - С. 23-41. (завантажити)

Наконечники стріл із Чорнівського городища першої половини XIII ст. (археологічні дослідження 2012 р.) / В. Калініченко, С. Пивоваров // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2013. - Т. 2. - С. 34-46. (завантажити)

Навершя руків'я меча з Чорнівського городища першої половини XIII ст. / С. Пивоваров, В. Калініченко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2014. - Т. 1. - С. 39-55. (завантажити)

Нумізматичні знахідки XIII ст. з Чорнівського городища / М. Ільків, В. Калініченко, С. Пивоваров // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2015. - Т. 1. - С. 20-35.(завантажити)

Дослідження Чорнівського городища першої половини XIII ст. у 2012-2014 рр. / C. Пивоваров, В. Калініченко, М. Ільків // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2015. - Т. 2. - С. 7-35. (завантажити)

Навершя руків’я середньовічної клинкової зброї з Рухотинського городища (уроч. Корнешти) / Сергій Пивоваров, Віталій Калініченко // Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карапт у доісторичну добу та в середньовіччі: проблеми їх збереження та використання: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С. 34-36. (завантажити)

Шаблі VIII-IX cт. з прямим клинком з Північно-Західного Передкавказзя та Карпато-Дунайського регіону: аспекти взаємовпливів / Віталій Калініченко, Сергій Пивоваров // «Археологія & Фортифікація України». Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2016. – С. 101-105 (завантажити)

Воєнна експансія дунайських болгар на терени Середнього Поморав’я та Сербського Подунав’я у ІХ – на початку Х ст. // Середньовічні та ранньомодерні старожитності Центрально-Східної Європи: Матеріали XV Міжнародної студентської наукової археологічної конференції. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2016. – С. 44-49 (завантажити).

Нові знахідки предметів середньовічного озброєння з Рухотинського городища (уроч. Корнешти) / Сергій Пивоваров, Віталій Калініченко, Микола Ільків // ІІ Міжнародна зброєзнавча конференція: Тези доп. (м. Київ, 16-18 травня 2016 р.). – К., 2016. – С. 20-24. (завантажити)

Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам’яток Буковини / Пивоваров С.В., Ільків М.В., Калініченко В.А. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: Матер. ХІV Міжнар. наук. конф. (25 травня – 3 червня 2016 р.). – К., 2016. – С. 25-28. (завантажити)

Клеймо на ручці античної амфори із Верхнього Попруття / Микола Ільків // Археологія & Фортифікація України: Зб. матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2016. – С. 88-91. (завантажити)

Комплекс озброєння дунайських болгар першої половини ІХ cт.: хазарський слід // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Вижниця: Видавництво «Черемош» 2016. – Том 1 (41). – С. 69-92. (завантажити)

Дослідження Чорнівського городища першої половини ХІІІ ст. у 2015-2016 рр. [Ільків М., Пивоваров С.] // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – 2016. – Том 2 (42). – С. 7-44 (завантажити)

 

Курси, що читає:

Семінарські заняття: народознавство, історія Стародавньої Греції та Риму, етнографія України

Додаткова інформація:

Народився 2 травня 1992 р. в м. Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської обл. Закінчив Чернівецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 3 в 2009 р., факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2014 р. З 2014 р. – аспірант кафедри історії Стародавнього світу, Середніх віків та музеєзнавства. З 1 вересня 2016 р. – асистент цієї ж кафедри.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1.Калініченко В. Озброєння слов’яно-руського населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра: історіографічний аспект// Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр.: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 583-584. – С. 7-11 (у співавт. з Пивоваровим С.В.).

 

2.Калініченко В. Середньовічні бронебійні наконечники стріл з території Буковини: типологічний аспект // Одісос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса, 2012. – С. 13-15.

 

3.Калініченко В. Наконечники стріл типу «зрізні» з території Буковини: функціонально-інтерпретаційний аспект // Cтудентські історичні студії: Збірник наукових статей, присвячений другій річниці створення Студентського наукового історичного товариства ЧНУ імені Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – С. 105-119.

 

4.Калініченко В. Ланцетоподібні наконечники стріл з Рухотина (ур. Корнешти) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2013. – Т. 1(35). – С. 23-42 (у співавт. з Пивоваровим С.В.).

 

5.Калініченко В. Методика дослідження та наукове комплектування середньовічних наконечників стріл у музейній роботі // Історія і сьогодення музею: головні аспекти діяльності, завдання, проблеми, рішення: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (15-16 травня 2013 р.) / ред. кол. Затуловська О.П. та ін. – Чернівці: Букрек, 2013. – С. 405-413.

 

6.Калініченко В. Монголо-татарські наконечники стріл: проблема інтерпретації та типологізації (за матеріалами Прутсько-Дністровського межиріччя) // Битва на Синіх Водах 1362 року в контексті європейської історії доби середньовіччя: Матеріали міжнародної студентської наукової конференції 22-23 березня 2012 р. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 20-24.

 

7.Калініченко В. Предмети середньовічного озброєння з фондів Чернівецького краєзнавчого музею // Роль та місце музеїв у підвищенні туристичної привабливості регіонів: матеріали Всеукр. наук-практ. конф., м. Чернівці, 15 грудня. 2011 р. – Чернівці : Букрек, 2012. – С. 187-198.

 

8.Калініченко В.А. Навершя руків’я меча з Чорнівського городища першої половини ХІІІ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Чернівці: Букрек, 2014. – Т. 1(37). – С. 39-56 (у співавт. з Пивоваровим С.В.).

 

9.Калініченко В.А. Територіальна ідентифікація наконечників стріл з Чорнівського городища (до постановки проблеми) // Науковий вісник Чернівецького університеу: Збірник наукових праць. Історія. – Чернівці: Чернівецький університет, 2014. – Вип. 684-685. – С. 7-12 (у співавт. з Пивоваровим С.В.).

 

10.Калініченко В.А. Нові знахідки середньовічних наконечників стріл з території Буковини // Матеріали ХІІ студентської наукової конференції – Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. – Чернігів: ЧНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – С. 62-66.

 

11.Калініченко В.А. Нові знахідки середньовічних наконечників стріл з території Середнього Подністров’я // Археологія та Фортифікація Середнього Подністров’я: зб. статей. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 66-72.

 

12.Калиниченко В.А. Проблемы интерпретации и классификации предметов оружия дальнего боя с территории Буковины // Древности Средне-Западной России и сопредельных территорий. Материалы ХХІХ международной конференции. – Брянск: Наука, 2013. – С. 57-66.

 

13.Калініченко В.А. Середньовічні наконечники стріл: новий підхід до вивчення // Матеріали студентської наукової конференції. – Чернівці: Рута, 2012. – С. 58-59.

 

14.Калініченко В.А. Шиловидні наконечники стріл: проблема поліваріантності та інтерпретації (за матеріалами Прутсько-Дністровського межиріччя) // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VІІІ Международной научной конференции (Харьков, 9-10 ноября 2012 г.). –Харьков: ООО НТМТ, 2012. – С. 68.

 

15.Калініченко В.А. Шиловидні наконечники стріл з території Буковини // Археологічні дослідження на Україні: здобутки і перспективи: Збірник матеріалів міжнародної студентської археологічної конференції. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012. – С. 102-106.

 

16.Калініченко В. Наконечники стріл з Чорнівського городища першої половини ХІІІ ст. (археологічні дослідження 2012 р.) // ПССІАЕ. – Чернівці: Друк Арт, 2013. – Т. 2(36). – С. 34-46 (у співавт. з Пивоваровим С.В.).

 

17.Калініченко В. Оборонні конструкції слов’янських та давньоруських городищ Буковини: порівняльний аспект // Cтудентські історичні студії: Збірник наукових статей, присвячений річниці створення Студентського наукового історичного товариства ЧНУ імені Ю. Федьковича / За ред. Г.М. Скорейко. – Чернівці, 2011. – С. 151-163.

 

18.Калиниченко В. К вопросу о находках скандинавского вооружения дальнего боя на территории Прутско-Днестровского междуречья // Тезисы докладов участников VII международной конференции «Комплексный подход в изучении Древней Руси». – М.: Наука, 2013. – С. 62-63 (у співавт. з Пивоваровим С.В.).

 

19.Калініченко В. Середньовічні наконечники стріл з Чорнівського городища (археологічні дослідження 2012 р.) // Матеріали ХІІІ студентської наукової конференції – Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. – Чернігів: ЧНУ ім. Т. Шевченка, 2014. – С. 60-63.

 

20.Калініченко В. Історіографія вивчення озброєння середньовічного населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра // Матеріали ХІ студентської наукової конференції – Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. – Чернігів: ЧНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – С. 67-70.

 

21.Калініченко В.А. Елементи холодної та ручної вогнепальної зброї з розкопок Хотинської фортеці у 2013-2014 рр. // Хотинщина в контексті воєнного протистояння Росії, Австрії і Туреччини у XVIII cт. (до 275 річниці Ставчанської битви): матер. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2014. – С. 64-67 (у співавт. з Григою В.В.).

 

22.Калініченко В.А. Глиняні люльки з Привратного двору Хотинської фортеці (археологічні дослідження 2013 р.) // Хотинщина у східноєвропейській історії (до 340 річниці Хотинської битви 1673 р.): матер. наук.-практ. конф. – Хотин: ДІАЗ «Хотинська фортеця», 2013. – С. 69-82.

 

23.Калініченко В.А. Середньовічні християнські храми Північної Буковини та Хотинщини за даними археологічних досліджень // Могилянські читання 2014 року: Зб. наук. пр.: Давньоруські храми: дослідження та збереження. До 925-ліття від часу освячення Великої Печерської церкви. – К.: НКПІКЗ, Видавець Олег Філюк, 2015. – С. 300-305 (у співавт. з Пивоваровим С.В., Ільківим М.В.).

 

24.Калініченко В.А. Дослідження на території Хотинської фортеці // Археологічні дослідження в Україні 2014. – К.: «Стародавній Світ», 2015. – С. 271-273 (у співавт. з Ільківим М.В., Пивоваровим С.В., Михайлиною Л.П.).

 

25.Калініченко В.А. Археологічні розвідки Чернівецької філії ОАСУ // Археологічні дослідження в Україні 2014. – К.: «Стародавній Світ», 2015. – С. 273-274 (у співавт. з Ільківим М.В., Пивоваровим С.В., Михайлиною Л.П.).

 

26.Калініченко В.А. Гончарний горн із середньовічних Чернівців // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: зб. наук. статей. – К., 2015. – Вип. 24. – С. 73-76.

 

27.Калініченко В.А. Візантійсько-болгарська війна кінця ІХ ст.: структурний аналіз // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Вижниця: Черемош, 2015. – Т. 1(39). – С. 130-144.

 

28.Калініченко В.А. Військові кампанії хана Омуртага у 814-831 рр.: до постановки проблеми // Карпатика. – Ужгород, 2014. – Вип. 43. – С. 174-192.

 

29.Калініченко В.А. Βουλγαρίασ-Σερβίασ πολέμου: воєнна експансія дунайських болгар на терени Західних Балкан у 836-889 рр. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці: Букрек, 2015. – Т. 2(40). – С. 141-174.

 

30.Калініченко В.А. Σπαθίον, μάχαιρα, παραμήριον: до проблеми болгарського озброєння в період повстання Фоми Слов’янина у Візантії // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – Вип. 1 (34). – С. 68-74.

 

31.Калініченко В.А. Комплекс озброєння дунайських болгар першої половини ІХ ст.: хазарський слід // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Вижниця: Видавництво «Черемош», 2016. – Т. 1(41). – С. 69-92.

 

32.Калініченко В.А. Середньовічні предмети озброєння дальнього бою з Рухотинського городища (уроч. Корнешти) // Археологічні студії. – Київ-Чернівці: Черемош, 2014. – Вип. 5. – С. 254-277 (у співавт. з Пивоваровим С.В.).

 

33.Калініченко В.А. «Σχλαβηνίας» на службі болгарського хана Крума під час війни з Візантією (809-814 рр.) // Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку». – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2015. – С. 31-34.

 

34.Калініченко В.А. «Аварське питання» у військовій політиці болгарського хана Крума (800-814 рр.): до постановки проблеми // 68 міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: історичні науки». – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 60-61.

 

35.Калініченко В. Болгарське військо у битві при Булгарофігоні 896 р.: структурний аналіз // Laurea I. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Материалы. – Харьков: ООО «НТМТ», 2015. – С. 118-121.

 

36.Калініченко В.А. Воєнна експансія дунайських болгар на терени Середнього Поморав’я та Сербського Подунав’я у ІХ – на початку Х ст. // XV міжнародна наукова археологічна конференція «Середньовічні та ранньомодерні старожитності Центрально-Східної Європи». – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2016. – С. 44-49.

 

37.Калініченко В.А. Бронебійні наконечники стріл з Рухотина (уроч. Корнешти) // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Археологія & Фортифікація України». – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – С. 109-117 (у співавт. з Пивоваровим С.В.).

 

38.Калініченко В.А. Нові знахідки предметів середньовічного озброєння з Рухотинського городища (уроч. Корнешти) // ІІ міжнародна зброєзнавча конференція. – К., 2016. – С. 20-25 (у співавт. з С.В. Пивоваровим, М.В. Ільківим).

 

39.Калініченко В.А. Навершя руків’я середньовічної клинкової зброї з Рухотинського городища (уроч. Корнешти) // ІІІ Міжнародна наукова конференція «Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карапт у доісторичну добу та в середньовіччі: проблеми їх збереження та використання». – Львів, 2016. – С. 34-36, (у співавт. з С.В. Пивоваровим).

 

40.Калініченко В.А. Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам’яток Буковини // Церква-наука суспільство: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції. – К., 2016. – С. 25-28 (у співавт. з Пивоваровим С.В., Ільківим М.В.).

 

41.Калініченко В.А. Дослідження Чорнівського городища першої половини XIII ст. у 2012-2014 рр. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Чернівці: Букрек, 2015. – Т. 2 (40). – С. 7-35 (у співавт. з Пивоваровим С.В., Ільківим М.В.).

 

42.Калініченко В.А. Шаблі VIII-IX cт. з прямим клинком з Північно-Західного Передкавказзя та Карпато-Дунайського регіону: аспекти взаємовпливів // VІ Міжнародна науково-практична конференція «Археологія & Фортифікація України». – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2016. – С. 101-105 (у співавт. з Пивоваровим С.В.).

 

43.Kaliničenko V. Stredoveký meč z obce Bohdan Rakhivského rajónu Zakarpatskej oblasti Ukrajiny // Archaeologia historica. – Brno, 2015. – Volume 40 (Issue 2 ). – P. 929-939 (у співавт. з Прохненком І.).

E_mail: v.kalinichenkoqљмJ@22Х…аchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterqљмJ@22Х…аchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.